Πορτογαλία
Ευρύτερο Περιβάλλον για ΑΠΕ / Ενεργειακή Αποδοτικότητα
SWOT Ανάλυση για ΑΠΕ και Ενεργειακή Αποδοτικότητα
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
 • Μεγάλο ηλιακό και αιολικό δυναμικό
 • Καλό ηλεκτρικό δίκτυο που μπορεί να υποστηρίξει τη διείσδυση των ΑΠΕ.
 • Μεγάλες δυνατότητες για εκμετάλλευση παράκτιας αιολικής ενέργειας.
 • Ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.
 • Μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα.
 • Συνεργασία με πολλές ευρωπαϊκές Χώρες σε ενεργειακά θέματα και μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο.
 • Δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για εκμετάλλευση βιομάζας.
 • Μεγάλες μεταπτώσεις στη ζήτηση.
 • Ενεργειακή αστάθεια.
 • Μικρή πρόοδο στην εξοικονόμηση Ενέργειας σε κτίρια.
 • Νησιωτικά συμπλέγματα τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση όσον αφορά τις ΑΠΕ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
 • Τεχνογνωσία στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
 • Περιβαλλοντική συνείδηση των κατοίκων.
 • Μεγάλο δυναμικό ΑΠΕ.
 • Δυναμικό για παράκτια αιολικά πάρκα.
 • Στόχος να μετατραπεί η Πορτογαλία σε Ενεργειακό προμηθευτή της Ευρώπης.
 • Περαιτέρω αύξηση των ΑΠΕ με σκοπό την όσο δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία.
 • Κίνητρα για Ενεργειακή
 • Εξοικονόμηση σε κατοικίες.
 • Χρηματοδοτικά Προγράμματα για ενεργειακή Εξοικονόμηση σε Βιομηχανίες.
 • Μεγάλη εξάρτηση από το φυσικό αέριο.
 • Έλλειψη κινήτρων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
 • Αλλαγές στο κόστος των τεχνολογιών ΑΠΕ.
 • Μη επίτευξη του στόχου για Εξοικονόμηση Ενέργειας.
 • Μεγάλη εξάρτηση από τις ΑΠΕ μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
 • Ανάγκη για εφεδρείες από συμβατικά καύσιμα.
 • Πολύ ανεπτυγμένη αγορά στην οποία έχουν επιτευχθεί οι στόχοι με μικρά περιθώρια ανάπτυξης.
Σχετικά Προγράμματα στον ΧΜ ΕΟΧ 2009-14

Επιλεγμένα Έργα για ΑΠΕ / Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Ταυτότητα έργου:

 • Τίτλος Έργου: Πιλοτικός Γεωθερμικός Σταθμός Ισχύος 3 MWe στο Nησί Terceira (Αζόρες)
 • Αντικείμενο Έργου: Αύξηση της Παραγωγής Ενέργεια από ΑΠΕ.
 • Φορέας Υλοποίησης: EDA Ανανεώσιμες (EDPR).
 • Αρχικό Κόστος Έργου: 4.389.423 €.
 • Ομάδα - Στόχος: Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, Άνεργοι.

 
Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Η γεωθερμική ενέργεια διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες μορφές των ΑΠΕ! Παράλληλα, η Ισλανδία (ως Δότρια Χώρα) και η περιοχή (Αζόρες) στην Πορτογαλία διαθέτουν σημαντικούς γεωθερμικούς πόρους.

Ως κράτος μέλος της ΕΕ, η Πορτογαλία εφαρμόζει την κοινή νομοθεσία και τους κοινούς μακροπρόθεσμούς στρατηγικούς στόχους στον τομέα της χρήσης των ΑΠΕ. Ο «οδικός χάρτης» για τις ΑΠΕ που εγκρίθηκε με βάση τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, ορίζει ένα μερίδιο 20% των ΑΠΕ πριν το 2020.

Οι φιλόδοξοι στόχοι που ορίζονται στην Οδηγία 2009/28/ΕΚ (RED) για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ για κάθε χώρα, προσδιορίζουν τους αριθμούς-στόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, το στρατηγικό σχέδιο ενέργειας που υπέβαλε η κυβέρνηση των Αζόρων έχει ως κύριο στόχο την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο 75% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στις Αζόρες. Η στρατηγική αυτή εκφράζει τη δέσμευση της περιοχής ως προς την οδηγία της ΕΕ, έχοντας ως βασικό στόχο την σημαντική αύξηση του ποσοστού της παραγόμενης ενέργειας από την εκμετάλλευση των ενδογενών πόρων. Συγκεκριμένα, η κύρια επένδυση της Πορτογαλίας στη γεωθερμία βρίσκεται στις Αζόρες, όπου η γεωθερμική ενέργεια είναι ευρέως διαδεδομένη σε 8 από τα 9 νησιά.

Περίπου 30 χρόνια μετά την έναρξη της εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πόρων για παραγωγή ενέργειας στο νησί «Miguel», η γεωθερμία αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο, αντιπροσωπεύοντας σήμερα το 22% περίπου της παραγόμενης ενέργειας στις Αζόρες. Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν σημαντικά για την ανάπτυξη της εξερεύνησης των γεωθερμικών πόρων στις Αζόρες.

Περιοχές με ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας παρουσιάζονται στο παρακάτω χάρτη.


 

Ωστόσο, οι Αζόρες στην Πορτογαλία εξαρτώνται από την εισαγωγή καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο νησί «Terceira» υπολογίστηκε ότι αντικαθιστώντας το 10% της ενέργειας που παράγεται από καύσιμα με γεωθερμική ενέργεια, μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο σχεδιασμός του παρόντος έργου βρίσκονταν σε πλήρη συμφωνία με το στρατηγικό σχέδιο για την ενέργεια που υπέβαλε η κυβέρνηση των Αζόρων, δεδομένου ότι ο κύριος στόχος είναι να αυξηθεί η παραγωγή ΑΠΕ στο 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην περιοχή μέχρι το 2018, από 36% που είναι σήμερα, με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, προς μια καθαρή κοινωνία ΑΠΕ στη μέση του Ατλαντικού.

Με το παρόν έργο δημιουργήθηκε ένας σύγχρονος πιλοτικός γεωθερμικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο γεωθερμικό πεδίο «Pico Alto», στο νησί «Terceira», αυξάνοντας το ποσοστό ΑΠΕ κατά 10% στη συνολική παραγωγή ενέργειας και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Η Εθνική Ενεργειακή Αρχή της Ισλανδίας ήταν χορηγός-εταίρος του προγράμματος, που συνεργάστηκε κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή του έργου, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ Ισλανδίας και Πορτογαλίας.

 
Επιμέρους υπό – έργα:

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση μονάδων γεωθερμίας στις Αζόρες.

 
Αποτελέσματα:

Το παρόν έργο ωφελεί την οικονομία, την κοινωνία και την ανάπτυξη του νησιού «Terceira».

Η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε και σήμερα καλύπτει περίπου το 42% των αναγκών του νησιού, ενώ στο νησί «Terceira» έχει προσδιοριστεί ένα νέο γεωθερμικό πεδίο για την παραγωγή ενέργειας. Διάφορες αναγνωριστικές μετρήσεις / μελέτες πραγματοποιήθηκαν επίσης σε άλλα μικρότερα νησιά, προκειμένου να εντοπιστούν περιοχές με τις περισσότερες πιθανότητες να έχουν γεωθερμικό δυναμικό υψηλής ενθαλπίας.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του έργου είναι να προωθήσει την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού υψηλής ενθαλπίας στις Αζόρες για την παραγωγή ενέργειας και, συνεπώς, να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα σε περιοχές που αυτό είναι οικονομικά εφικτό. Για την επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας των Αζόρων για την προώθηση της χρήσης ΑΠΕ, απαιτείται να υπάρχει συνέχεια στο έργο και να επιταχυνθεί η χρήση γεωθερμικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι η σημερινή χρήση εξακολουθεί να απέχει πολύ από το δυναμικό της περιοχής και μπορεί να συμβάλει στην αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με τοπικούς πόρους μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και έχοντας έναν ασφαλή και αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασμό. Συνεπώς, απαιτούνται επιπλέον κίνητρα με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των γεωθερμικών έργων, όπως είναι η γεώτρηση και η κατασκευή γεωθερμικών μονάδων παραγωγής, ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα για το συγκεκριμένο έργο ήταν η έλλειψη ειδικής ρυθμιστικής νομοθεσίας στις περισσότερες δραστηριότητες του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευή ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και η διάνοιξη γεωθερμικών πηγών υπόκεινται στη νομοθεσία των έργων πολιτικού μηχανικού, η οποία απαιτεί αρκετούς κανόνες που δεν ανταποκρίνονται στη γεωθερμική ζήτηση. Αυτό συμβαίνει και σε ότι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία που πρέπει να είναι πιο προσαρμοσμένη και ευέλικτη όσον αφορά την ανάπτυξη γεωθερμικών έργων.

Τέλος, η τεχνολογία και η μικρή ζήτηση φορτίου σε αυτά τα νησιά περιορίζουν την ανάπτυξη έργων γεωθερμίας για παραγωγή ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ είναι ανταγωνιστική από πλευράς κόστους στο νησί «Miguel», το μεγαλύτερο νησί, σε σύγκριση με τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ορυκτών καυσίμων και θεωρώντας επίσης ότι τα εννέα μικρής κλίμακας ανεξάρτητα συστήματα δεν μπορούν να διασυνδεθούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπάρχουσα τεχνολογία για την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας απαιτεί σταθερή και συνεχή παραγωγή, η γεωθερμία είναι ιδανική για την προσφορά του βασικού φορτίου. Εκτός από τα νησιά «Miguel» και «Terceira», η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος σε καθένα από τα υπόλοιπα επτά νησιά είναι πολύ μικρή για να καταστήσει εφικτά τα έργα γεωθερμίας. Επιπλέον, εξαιτίας των άκρως απόκεντρων χαρακτηριστικών των Αζόρων, υπάρχουν επίσης σοβαροί περιορισμοί στην ανταγωνιστικότητα των διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών γεώτρησης και των γεωθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, γεγονός που παρακωλύει ακόμη περισσότερο τη σκοπιμότητα της γεωθερμικής ανάπτυξης.

 
Ιστοσελίδα:

http://eeagrants.org/project-portal/project/PT03-0004
http://eeagrants.org/News/2014/Iceland-and-Portugal-expand-geothermal-cooperation


Φωτ. 1: Συνολική Άποψη του Χώρου Εγκατάστασης Φωτ. 2: Αγωγοί Τροφοδοσίας του Νερού Φωτ. 3: Το κύριο Τμήμα του Εξοπλισμού Φωτ. 4: Ολοκλήρωση του Έργου Φωτ. 5: Επιμέρους Εξοπλισμός

Ταυτότητα έργου:

 • Τίτλος Έργου: Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την Χρήση Γεωθερμίας στις Αζόρες.
 • Αντικείμενο Έργου: Βελτίωση της Ικανότητας για Εφαρμογές με Ανανεώσιμη Ενέργεια σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο.
 • Φορέας Υλοποίησης: EDA Ανανεώσιμες (EDPR).
 • Αρχικό Κόστος Έργου: 67.202 €.
 • Ομάδα - Στόχος: Στελέχη Επιχειρήσεων, Δάσκαλοι, Εκπαιδευτές, Μαθητές.

 
Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του Έργου:

Τα γεωθερμικά συστήματα χωρίζονται συνήθως σε συστήματα υψηλής θερμοκρασίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Τα συστήματα υψηλής θερμοκρασίας ορίζονται ως συστήματα όπου η θερμοκρασία σε βάθος 1 χλμ υπερβαίνει τους 200 °C και τα συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας, όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 150 °C. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας είναι η υδροθερμική δεξαμενή με γεώτρηση για τη μεταφορά του υγρού στην επιφάνεια. Με την τρέχουσα τεχνολογία γεώτρησης, το νερό με θερμοκρασίες έως 360 °C μπορεί να ανακτηθεί σε βάθος μέχρι 2-3 χλμ. Το γεωθερμικό υγρό υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να ανέρχεται στην επιφάνεια ως ατμός, ή πιο συχνά ως ένα μίγμα νερού και ατμού. Ένας κοινός τρόπος χρήσης είναι να διαχωριστούν το νερό από τον ατμό και να χρησιμοποιηθεί ο ατμός για ηλεκτρική παραγωγή. Στις συνδυασμένες μονάδες παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, η αποβαλλόμενη θερμότητα από τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για εφαρμογές άμεσης θέρμανσης, επιτρέποντας έτσι την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί επίσης να δημιουργηθεί από γεωθερμικά υγρά μέσης θερμοκρασίας με τη χρήση της θερμότητας για την εξάτμιση ενός ρευστού, όπως το ισοπεντάνιο ή ένα μίγμα αμμωνίας-νερού που έχει διαφορετικές θερμικές ιδιότητες από το νερό. Αυτό το υγρό τρέχει σε κλειστό βρόχο στο εργοστάσιο και χρησιμοποιείται για την λειτουργία ενός στροβίλου. Τα υγρά χαμηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται συνήθως για εφαρμογές άμεσης θερμότητας, όπως η θέρμανση χώρων, η υδατοκαλλιέργεια, η κηπουρική, η βιομηχανική λουτροθεραπεία και οι πισίνες, η βιομηχανία και η τήξη του χιονιού.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα γεωθερμικά απόβλητα εισάγονται πίσω στη δεξαμενή από την οποία εξήχθησαν για να αυξηθεί ο ρυθμός επαναφόρτισης και να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης στην επιφάνεια. Ένα άλλο μεγάλο δυναμικό στη γεωθερμία είναι το «Hot Dry Rock» ή τα Ενισχυμένα Γεωθερμικά Συστήματα, όπου η ενέργεια αποθηκεύεται σε ξηρό μη πορώδη βράχο. Η εκμετάλλευση αυτής της ενέργειας είναι πιο δύσκολη από την πιο συμβατική υδροθερμική εκμετάλλευση, αλλά η έρευνα σε τέτοια συστήματα βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν οι πόροι αυτοί μπορούν να αξιοποιηθούν οικονομικά, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας παγκοσμίως και να την καταστήσουν προσιτή σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας που είναι πολύ λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον.

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι Αζόρες στην Πορτογαλία εξαρτώνται από την εισαγωγή καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο νησί «Terceira», αντικαθιστώντας το 10% της ενέργειας που παράγεται από καύσιμα με γεωθερμική ενέργεια, θα μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο έργο ήταν πλήρως σύμφωνη με το στρατηγικό σχέδιο για την ενέργεια που υπέβαλε η κυβέρνηση των Αζόρων, δεδομένου ότι ο κύριος στόχος είναι να αυξηθεί η παραγωγή από ΑΠΕ στο 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην περιοχή μέχρι το 2018 από 36% που είναι σήμερα με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, προς μια καθαρή κοινωνία ΑΠΕ στη μέση του Ατλαντικού.

Πράγματι, στην Πορτογαλία, υπάρχει ένα κενό στην αγορά όσον αφορά την εκπαίδευση σε γεωθερμικό δυναμικό υψηλής ενθαλπίας. Το έργο επιδίωξε την αλλαγή αυτής της κατάστασης. Έχοντας υπόψη την εκπλήρωση των κοινοτικών και περιφερειακών νομοθεσιών και τον γενικό στόχο του προγράμματος των ΑΠΕ του ΧΜ ΕΟΧ, ο στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της ικανότητας αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας, προσφέροντας την ευκαιρία συμμετοχής σε βραχυπρόθεσμα μαθήματα διερεύνησης και εκμετάλλευσης γεωθερμικών ενεργειακών πηγών υψηλής ενθαλπίας, από το πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα γεωθερμίας των Ηνωμένων Εθνών στην Ισλανδία, που έλαβε χώρα στις Αζόρες. Η συνεργασία αυτή μεταξύ της Δότριας Χώρας και του Φορέα Υλοποίησης συνέβαλε σε μια στενότερη σχέση μεταξύ της Ισλανδίας και των Αζόρων, καθώς και στην επίτευξη των εθνικών στόχων 20-20-20 στον τομέα της χρήσης ΑΠΕ. Το έργο συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών των Αζόρων να εκτελούν τα καθήκοντά τους και βοηθάει τους σπουδαστές των Αζόρων που αποκτούν γνώσεις σχετικά με τη γεωθερμική ενέργεια. Τα μαθήματα συμβάλλουν επίσης στη διά βίου μάθηση, η οποία είναι απολύτως αναγκαία σε έναν τόσο καινοτόμο τομέα όπως η τεχνολογία των ΑΠΕ.

Οι ομάδες που απευθύνονταν τα προγράμματα εκπαίδευσης καθορίστηκαν σύμφωνα με τις σχετικές ανάγκες και τις απαιτήσεις στις Αζόρες. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ήταν διαθέσιμη για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που ασχολούνταν με τη βιομηχανική εκμετάλλευση των γεωθερμικών πόρων με κατάλληλες γνώσεις στο πεδίο της χρήσης της γεωθερμικής ενέργειας (για τους εκπαδευτικούς πυλώνες I και II), για τους σπουδαστές με εμπειρία στη χρήση γεωθερμικής ενέργειας (μόνο για τον πυλώνα I) και για φοιτητές του Πανεπιστημίου των Αζόρων που ασχολούνται με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας (μόνο για τον πυλώνα I).

Ένας από τους στόχους του προγράμματος ήταν η αύξηση της επιστημονικής και τεχνολογικής ικανότητας των Αζόρων στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας. Τα μαθήματα διδάχθηκαν από το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γεωθερμίας (UNU-GTP), στην Ισλανδία και το πρόγραμμα πρόσφερε μια σειρά μαθημάτων (6), διάρκειας 2 εβδομάδων στις Αζόρες κατά την περίοδο 2014-2016. Μέσω κλήρωσης επιλέχθηκαν 2 μαθητές και 11 επαγγελματίες από τις Αζόρες για να συμμετάσχουν στα μαθήματα. Με τη συνεργασία, η εταιρική σχέση αναμένεται να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την αμοιβαία μάθηση, να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ισλανδίας και Αζόρων συμβάλλοντας στη δια βίου μάθηση, πράγμα που είναι απολύτως απαραίτητο σε έναν τόσο καινοτόμο τομέα, όπως η τεχνολογία της γεωθερμικής ενέργειας.

 

Απώτερος στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της ικανότητας των εργαζομένων των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη βιομηχανική εκμετάλλευση γεωθερμικών πόρων, των φοιτητών με εμπειρία στη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας και των φοιτητών του Πανεπιστημίου των Αζόρων που ασχολούνται με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, κατοχυρώθηκε ότι, όχι μόνο οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα σε έργα, αλλά και ότι πρόκειται για επένδυση προς όφελος της περιοχής.

 
Ανεξάρτητα υπό – έργα:

Το έργο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Ηνωμένων Εθνών στην Ισλανδία.

Σε ότι αφορά τους Εκπαιδευτικούς Πυλώνες l-ll οι κατάλληλοι υποψήφιοι επιλέχτηκαν από την Επιτροπή Επιλογής, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρείχαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

 • Ο Πυλώνας l, τα μαθήματα του οποίου πραγματοποιήθηκαν στην «Ponta Delgada» στις Αζόρες, ήταν για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη βιομηχανική εκμετάλλευση των γεωθερμικών πόρων, για τους σπουδαστές με εμπειρία στη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας και για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου των Αζόρων που ασχολούνται με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας.
 • Για τον Πυλώνα ll, τα μαθήματα του οποίου διεξήχθησαν στην Ισλανδία, η συμμετοχή ήταν για εργαζομένους των εταιρειών που σχετίζονται με τη βιομηχανική εκμετάλλευση των γεωθερμικών πόρων. Σε αυτόν τον Πυλώνα, κάθε υποψήφιος που επιλέχθηκε, έπρεπε να πληρώσει το 15% του κόστους συμμετοχής για να παρακολουθήσει το μάθημα αυτό. Αυτό έγινε για να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι θα έδειχναν προθυμία να παρακολουθήσουν τέτοια μαθήματα.

 
Αποτελέσματα:

Το έργο ωφελεί την οικονομία, την κοινωνία και την ανάπτυξη του νησιού «Terceira». Η Εθνική Ενεργειακή Αρχή της Ισλανδίας είναι χορηγός-εταίρος του προγράμματος, που συνεργάζεται κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή του έργου, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ Ισλανδίας και Πορτογαλίας.

Πράγματι, η εκπαίδευση των επόμενων γενεών αποτελεί βασικό ζήτημα όσον αφορά τις κοινωνικές ανισότητες και την ισότητα των φύλων και ως εκ τούτου το έργο επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται τους γεωθερμικούς πόρους για παραγωγή ενέργειας, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης στη γεωθερμική ενέργεια, κάτι που βρίσκεται στο επίκεντρο του συνολικού προγράμματος.

Οι διμερείς σχέσεις, ως άλλος σημαντικός στόχος του ΧΜ ΕΟΧ, ενισχύονται και ενθαρρύνονται μεταξύ των δοτριών χωρών και των δικαιούχων-κρατών μέσω εκπαιδευτικών έργων και έργων χορηγίας. Οι γεωθερμικοί πόροι των Αζορών και της Ισλανδίας παρέχουν μια εξαιρετική πλατφόρμα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της συνεργασίας στο συγκεκριμένο τομέα τόσο σε επίπεδο προγράμματος όσο και σε επίπεδο έργου.

Το έργο στόχευσε στην ανάπτυξη μιας ισχυρής διμερούς συνεργασίας με τις δότριες χώρες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής και μεταφοράς γνώσεων, τεχνολογίας και εμπειρίας στον τομέα της χρήσης γεωθερμικής ενέργειας. Το αποτέλεσμα επικεντρώνεται στην ισχυρή διμερή συνεργασία με τις δότριες χώρες. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών θα ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή και η μεταφορά γνώσεων, τεχνολογίας και εμπειρίας για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών, δηλαδή μεταξύ Ισλανδίας και Αζόρων, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή των ειδικών από τις Αζόρες σε ισλανδικά προγράμματα κατάρτισης για τη γεωθερμική ενέργεια, δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών στις Αζόρες και στην Ισλανδία και, επίσης, προάγουν το νόημα του ΧΜ ΕΟΧ.

Ιστοσελίδες:

http://eeagrants.org/project-portal/project/PT03-0001
http://eeagrants.org/Where-we-work/Portugal/Results-Exchanging-knowledge-on-geothermal-energy-exploitation-between-Iceland-and-Portugal


Φωτ. 1: Υπαίθρια Εκπαίδευση. Φωτ. 2: 1η Ημερίδα στις Αζόρες. Φωτ. 3: Terceira, Αζόρες Φωτ. 4: Εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Drilling