Πολωνία
Ευρύτερο Περιβάλλον για ΑΠΕ / Ενεργειακή Αποδοτικότητα
SWOT Ανάλυση για ΑΠΕ και Ενεργειακή Αποδοτικότητα
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
 • Καλό αιολικό δυναμικό.
 • Διαδεδομένη η αιολική ενέργεια.
 • Έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές.
 • Χρηματοδοτική υποστήριξη με την ύπαρξη πράσινων πιστοποιητικών.
 • Δυνατότητα κατασκευής πολλών μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών σε διάφορα σημεία της χώρας.
 • Μεγάλη τεχνογνωσία στην εκμετάλλευση της βιομάζας.
 • Μεγάλη παραγωγή σε βιο-καύσιμα.
 • Καλό γεωθερμικό δυναμικό.
 • Χαμηλή ηλιοφάνεια για την επέκταση της ηλιακής ενέργειας.
 • Μη επαρκή εργαλεία χρηματοδότησης.
 • Ασταθές νομοθετικό πλαίσιο για τα βιο-καύσιμα.
 • Μεταβλητές τιμές για τα πράσινα πιστοποιητικά.
 • Χαμηλή διείσδυση των Φ/Β.
 • Πολύ χαμηλό υδροηλεκτρικό δυναμικό.
 • Η θερμοκρασία των υπόγειων υδάτων είναι πολύ χαμηλή και δεν μπορεί να γίνει εκμεταλλεύσιμη από τη γεωθερμία.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
 • Δυνατότητα εκμετάλλευσης απόβλητα βιομάζας.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Μεγάλη ζήτηση για ηλιακές εγκαταστάσεις.
 • Βελτίωση της τεχνογνωσίας για εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
 • Δυνατότητες εφαρμογής ΕΞΕ στα κτίρια.
 • Κίνητρα για ΕΞΕ στις μεταφορές.
 • Μέτρα για περαιτέρω ενεργειακή βελτίωση της αποδοτικότητας των βιομηχανικών μονάδων.
 • Ασταθές και ασαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.
 • Μεταβλητές τιμές πώλησης ενέργειας παραγόμενη από ΑΠΕ.
 • Δεν υπάρχει υποστήριξη για τη δημιουργία διεσπαρμένης παραγωγής.
 • Έλλειψη πολιτικών προώθησης της γεωθερμίας.
 • Δεν έχει γίνει κοινωνικά αποδεκτή η αιολική ενέργεια.

Σχετικά Προγράμματα στον ΧΜ ΕΟΧ 2009-14

Επιλεγμένα Έργα για ΑΠΕ / Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Ταυτότητα έργου:

 • Τίτλος Έργου: Εκπαιδευτικές και προωθητικές δραστηριότητες στο πεδίο της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμών πηγών περιλαμβάνοντας τα περιβαλλοντικά φιλικά σπίτια.
 • Αντικείμενο Έργο: Αύξηση Διάχυσης των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Περιβάλλοντος.
 • Αρχικό Κόστος Έργου: 1,352,914 €.
 • Ομάδα – Στόχος: Παιδιά.


Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι στρατηγικό κομμάτι της “Πολωνικής ενεργειακής πολιτικής μέχρι το 2030” που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών στις 10 Νοεμβρίου 2009. Οι βασικοί στόχοι είναι:

 • Να γίνουν προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη της Πολωνικής οικονομίας χωρίς αύξηση της ενεργειακής ζήτησης.
 • Να μειωθεί η ενεργειακή ένταση της Πολωνικής οικονομίας στο επίπεδο των EU-15 (για το 2005).

Μερικά παραδείγματα μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι:

 • Πράξη για την ενεργειακή αποδοτικότητα με έναν μηχανισμό υποστήριξης λευκών πιστοποιητικών.
 • Προώθηση της ανάπτυξης της Συμπαραγωγής.
 • Εισαγωγή ελάχιστων ορίων για προϊόντα που καταναλώνουν ενεργεία (Ευρωπαϊκή Νομοθεσία).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο σκοπός του έργου ήταν να αυξήσει την δημόσια ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση πάνω στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Μια εκστρατεία, που υποστηρίχθηκε από τις χορηγίες του ΕΟΧ προς την Πολωνία, προσκαλούσε το κοινό να δει πιο προσεκτικά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Έρευνα είχε δείξει ότι ο τυπικός Πολωνός κάτοικος, έχει αρνητική εικόνα σε σχέση με τα κόστη των ενεργειακά αποδοτικών σπιτιών. Πράγματι, η κατασκευή ενός συμβατικού σπιτιού είναι 10-20% φθηνότερη. Όμως τα ποσά που δαπανούνται σε συντήρηση, κατανάλωση νερού, θέρμανση και ενέργεια είναι πολύ υψηλότερα από ότι στα ενεργειακά αποδοτικά σπίτια – και αυτά τα επιπλέον κόστη γρήγορα συσσωρεύονται. Με τη στήριξη από την Ισλανδία, το Λιχνενστάιν και τη Νορβηγία και μέσω του Πολωνικού Προγράμματος ‘Εξοικονομώντας Ενέργεια και προωθώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η εκστρατεία ‘Το Σπίτι που Εξοικονομεί για μένα’ στοχεύει στο να πληροφορήσει το κοινό πάνω στα οφέλη από τη μείωση του κόστους των ενεργειακά αποδοτικών σπιτιών.

Σχετικά Υπουργεία, Διευθύνσεις, και δημόσιοι οργανισμοί με ευθύνη στην εκπαίδευση πάνω στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ συνεργάστηκαν με συμμετέχοντες από τις Δότριες Χώρες.
Συγκεκριμένα:

 • Η Enova είναι πρωτοπόρα στο να κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών σε ενεργειακά θέματα. Το “Regnmakerne” έχει προκαλέσει τη διεθνή προσοχή. Η Enova έχει επίσης εμπειρία στη διαχείριση υποστηριχτικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση.
 • Το NVE είναι υπεύθυνο για το σχήμα ενεργειακής σήμανσης των κτηρίων. Υπάρχει μη δυνατότητα ανταλλαγής ενδιαφέρουσας εμπειρίας σχετικά με υπολογίστηκες μεθόδους, εκστρατείες πληροφόρησης και μηχανισμών ελέγχων.
 • Το DIBK και το “Lavenergiprogrammet” εμπλέκονται στην Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη Εξειδίκευσης, ώστε να ξεκινήσει η εκπαίδευση πάνω σε τεχνικές οικοδόμησης ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων>
 • Άλλοι σχετικοί οργανισμοί από τις Δότριες Χώρες.

Επιπροσθέτως, η υλοποίηση του έργου βοήθησε στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πραγματοποιήθηκε ένα σύστημα παρακολούθησης ενεργειακών καταναλώσεων στα σχολεία, οργανώθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έγινε ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Επίσης, ανέπτυξαν στρατηγική για την υλοποίηση εφαρμογών ΑΠΕ στα σχολεία, και αντικατέστησαν τα ενεργοβόρα παραδοσιακά φώτα που ακόμα έχουν ευρεία χρήση.


Ανεξάρτητα υπό – έργα:

Κατά τη διάρκεια του έργου, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα μέτρα προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας:

 • Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, έγινε η παραγωγή αρκετών τηλεοπτικών σποτ (TV spots) όπου τονίζονταν πως τα χρήματα που εξοικονομούνται από τη μείωση του κόστους θέρμανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αλλά πράγματα όπως όμορφα παπούτσια ή ένα καλό ρολόι.
 • Δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα(http://oszczedzam-energie.mos.gov.pl/), όπου ενθάρρυνε τους χρήστες να εξερευνήσουν τα οφέλη των ενεργειακά αποδοτικών σπιτιών με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη. Η ιστοσελίδα διαθέτει μια λεπτομερή βάση δεδομένων που σχετίζεται με την κατασκευή των ενεργειακά αποδοτικών σπιτιών, καθώς και έναν υπολογιστή ενεργειακής εξοικονόμησης.
 • Αναπτύχθηκε μια εφαρμογή κινητού έχοντας υπόψη τις ανάγκες των νέων ανθρώπων που σύντομα θα ξεκινήσουν τις δικές τους οικογένειες κα θα χτίσουν τα δικά τους σπίτια: Η εφαρμογή δίνει πρακτικές συμβουλές και βοηθάει στην οπτικοποίηση της κατασκευαστικής προόδου ενός ενεργειακά αποδοτικού σπιτιού. Επίσης δίνει μια εκτίμηση του κόστους που σχετίζεται με ένα τέτοιο σπίτι.
 • Προβολή δύο διαφημίσεων με τη συμμέτοχη ενός δημοφιλούς ηθοποιού και τίτλο Εξοικονόμησε Θερμότητα (Save the heat):
 • https://www.youtube.com/watch?v=lQguMF8eG5c


Αποτελέσματα

Η εκστρατεία αποδείχθηκε πολύ επιτυχημένη στην Πολωνία και πρόσφατα κέρδισε το βραβείο ‘Κοινωνική Εκστρατεία 2014’ (‘Social Campaign of 2014’). Ο διαγωνισμός ‘Κοινωνική Εκστρατεία της χρονιάς’ πραγματοποιείται από το 2008 με σκοπό τη προώθηση καλών πρακτικών μάρκετινγκ στην Πολωνία. Το βραβείο για το 2014 αναγνώρισε την προσπάθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των συνεργατών του για την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Επίσης απέδειξε ότι το ευρύ κοινό ενδιαφέρθηκε για αυτήν την εκστρατεία.

Ιστοσελίδες:

http://eeagrants.org/project-portal/project/PL04-0001
http://oszczedzam-energie.mos.gov.pl/


Φωτ. 1: Υλικό Εκπαίδευσης Φωτ. 2: Υλικό Εκπαίδευσης - Τεχνολογίες Φωτ. 3: Εκδήλωση στο Έργο Φωτ. 4: Υλικό Εκπαίδευσης – Δείκτες Ενεργειακής Αποδοτικότητα

Ταυτότητα έργου:

 • Τίτλος Έργου: Περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο Νοσοκομείο Giżycko Ltd – Αλλαγή λαμπτήρων με άλλους υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, εγκατάσταση Φ/Β συστήματος και αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αντικείμενο Έργου: Βελτιώνοντας την Ενεργειακή Αποδοτικότητα στα Κτίρια.
 • Φορέας Υλοποίησης: Νοσοκομείο Giżyckο Ltd
 • Αρχικό Κόστους Έργου: 590.522 €.
 • Ομάδα Στόχου: Ηλικιωμένοι, ΑμΕΑ.


Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Το Νοσοκομείο Giżycko Ltd (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku) είναι ένα περιφερειακό νοσοκομείο που έχει κατασκευαστεί το 1910. Το ίδρυμα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στην περιοχή και από το 2012 έχει την νομική μορφή της Εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

Ένας από τους κύριους τύπους κτιρίων με μεγάλη δυνατότητα εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας είναι τα νοσοκομεία. Η συνεχής λειτουργία των νοσοκομείων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τις μεγαλες καταναλώσεις ενέργειας.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το αντικείμενο του έργου ήταν να αντικατασταθούν οι παλιοί λαμπτήρες με καινούργιους ενεργειακά αποδοτικούς και νέας τεχνολογίας, να εγκατασταθεί ένα σύστημα Φ/Β και να βελτιωθεί η θερμική συμπεριφορά των κτηρίων. Το συγκεκριμένο έργο επιλέχτηκε γιατί συμβάλλει στην προσπάθεια να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημόσια κτήρια. Η εκτέλεση το έργου μακροπρόθεσμα έχει θετικό αποτέλεσμα στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στην περιοχή.


Επιμέρους υπο-έργα:

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

 • Εγκαταστάθηκε ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός (LED) στο κτήριο του Τμήματος Μολυσματικών Νόσων. Επίσης βελτιώθηκε η θερμική συμπεριφορά του κτηρίου με την τοποθέτηση μόνωσης στους τοίχους και την οροφή και την αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων και θυρών με μοντέρνα συνθετικά από PVC (76 κουφώματα και 6 θύρες).
 • Εγκαταστάθηκε ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός (LED) στο κεντρικό κτήριο του νοσοκομείου. Επίσης μονώθηκαν οι τοίχοι και η οροφή εσωτερικά το νεκροτομείου και αντικαταστάθηκε το σύστημα κλιματισμού του.
 • Εγκαταστάθηκε ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός (LED) στο κτήριο του Τμήματος Ανατομίας. Επίσης μονώθηκε η οροφή, αντικαταστάθηκαν κουφώματα και θύρες με νέα συνθετικά από PVC (11 κουφώματα και 4 θύρες) και τοποθετήθηκε νέο σύστημα κεντρικής θέρμανσης.
 • Εγκαταστάθηκε ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός (LED) στο κτήριο Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
 • Εγκαταστάθηκε ένα σύστημα Φ/Β για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (430 Φ/Β πλαίσια).

Επιπρόσθετα, το έργο παρουσιάστηκε σε διάφορα συνέδρια ώστε να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων του και να επιτευχτεί ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Τα συνέδρια ήταν:

 • Συνέδριο με τίτλο: "Νοσοκομείο Giżycko sp. o.o. – Ακόμα ένα βήμα προς την βελτίωση του περιβάλλοντος με τη συμμετοχή Νορβηγικών Κεφαλαίων”. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 26/10/2015 στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του νοσοκομείου. Το παρακολούθησαν οι κατασκευαστές του έργου, στελέχη του νοσοκομείου, αντιπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικών επιχειρήσεων , καθώς και άλλων νοσοκομείων που συνεργάζονται με το Giżycko. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε υλικό και οικονομικά στοιχεία από το έργο«Περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο Νοσοκομείο Giżycko– Αλλαγή λαμπτήρων με άλλους υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, εγκατάσταση Φ/Β συστήματος και αναβάθμιση θερμομόνωσης». Αναφέρθηκαν οι πηγές χρηματοδότησης καθώς και οι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί. Παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με το σκοπό του έργου όπως: το πρόβλημα της επιλογής της κατάλληλης μεθόδου για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καλές πρακτικές καθώς και ολοκληρωμένα έργα βελτίωσης της θερμικής συμπεριφοράς και η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Η ομάδα εργασίας από αυτό το έργο πήρε μέρος σε συνέδριο με θέμα τα φωτοβολταϊκά. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Elk και ο τίτλος του συνεδρίου ήταν «Φωτοβολταϊκά σε εταιρείες και τοπική αυτοδιοίκηση – η διαδικασία επένδυσης βήμα-βήμα», οργανωτής του συνεδρίου ήταν ο Δήμαρχος του Elk.
 • Στις 17/02/2017 έγινε ένα συνέδριο στο εστιατόριο Masovia (Dąbrowskiego 8 st. στο Giżycko), όπου παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου. Το συνέδριο παρακολούθησαν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, οι κατασκευαστές του έργου, αντιπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών, αντιπρόσωποι από αλλά νοσοκομεία και από εταιρείες που συμμετέχουν στο έργο.


Αποτελέσματα:

Το έργο πέτυχε ποσοτικά:

 • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα - 1152,38 mg /έτος
 • Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – 91,42 MWh/έτος.


Ιστοσελίδα:

http://eeagrants.org/project-portal/project/PL04-0129


Φωτ. 1: Το Νοσοκομείο (1/4) Φωτ. 2: Το Νοσοκομείο (2/4) Φωτ. 3: Το Νοσοκομείο (3/4) Φωτ. 4: Το Νοσοκομείο (4/4) Φωτ. 5: Επισήμανση Νοσοκομείου στο Χάρτη