Ελλάδα
Πρόγραμμα GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Η Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – GR03» είχε ως βασικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των AΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Το πρόγραμμα ήταν συνολικού προϋπολογισμού 11.188.235€ και συγχρηματοδοτήθηκε από τις χώρες ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% (9.510.000€) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15% (1.678.235€).
Υλοποιήθηκαν έργα που κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
 • ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα: Προωθήθηκε η αντικατάσταση συμβατικών συστημάτων υψηλής κατανάλωσης ενέργειας με ΑΠΕ, όπως ηλιακά συστήματα για ζεστό νερό, λέβητες βιομάζας ή/και γεωθερμικά συστήματα για ψύξη/θέρμανση και φωτοβολταϊκά για παραγωγή ενέργειας για τον κτιριακό τομέα.
 • Εφαρμογές ΑΠΕ σε μικροδίκτυα: Ενισχύθηκε η εφαρμογή μικροδικτύων βασισμένων σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης βιομάζας ή/και γεωθερμίας.
 • Αντικατάσταση συμβατικής ενέργειας από ΑΠΕ: Υποστηρίχθηκε η εφαρμογή Φ/Β σταθμών για την υλοποίηση «Πράσινων» ενεργειακών εγκαταστάσεων, όπως αντλιοστάσια.

Τα Έργα του GR03 για ΑΠΕ

Ταυτότητα έργου:

 • Τίτλος Έργου: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής "Κοινότητας" Γρεβενών
 • Αντικείμενο Έργου: Οικονομία χαμηλού άνθρακα.
 • Φορέας Υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Προϋπολογισμός Ένταξης: 1.599.113,57 Ευρώ.
 • Ομάδα Στόχος: Φορείς του Δημοσίου και ιδρωτικού τομέα, μαθητές, σπουδαστές, επισκέπτες.

Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Το έργο υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία επιδεικτικές παρεμβάσεις με σκοπό την ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτίρια / εγκαταστάσεις και χώρους της «Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών». Επικεφαλής του έργου ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ Εταίροι ο Δήμος Γρεβενών και το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. Υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στα κτίρια: Κ1 - Διοικητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Κ2- Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, Κ3 – Κλειστό Κολυμβητήριο Γρεβενών, Κ4 - Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Γρεβενών, Κ5 - Μαθητική Εστία, Κ6 - Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ. Επιπλέον, σε ένα χώρο (Χ) περίπου 20 m2 ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή πίσω από το κτίριο Κ1 εγκαταστάθηκε σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων από Φ/Β.

Το έργο ήδη έχει επιτύχει:

 • Αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους για τα κτίρια και εγκαταστάσεις που υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις.
 • Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας που παρουσιάζει μεγάλες ανάγκες για ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων κλπ.
 • Επιδεικτική και εμβληματική χρήση των πράσινων ενεργειακών τεχνολογιών (όπως ΑΠΕ) σε κομβικά σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας στην «κοινότητα» Γρεβενών, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους και συγκριμένα τους επαγγελματίες, μαθητές, νέους, ασθενείς, επισκέπτες, πολίτες, κλπ.
 • Προώθηση και ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση ενός πλαισίου ισόρροπης ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής, στο πλαίσιο των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων του «20-20-20».
 • Μείωση εκπομπών CO2 στην «κοινότητα» Γρεβενών, αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους για τα κτίρια και εγκαταστάσεις που υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις (ωφελούμενος πληθυσμός: 2.355).
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσω ειδικών παρουσιάσεων σε ΕΠΑΛ των Γρεβενών και της Κοζάνης αλλά και των πολιτών όλης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα ΑΠΕ, μέσω εντύπου υλικού και δημοσιεύσεων .

Επιμέρους Υποέργα:

Η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ παρουσιάζεται παρακάτω:  

 • Αυτόνομα Φ/Β συστήματα στα κτήρια Κ1, Κ2,Κ5 και Κ6
 • Ηλιοθερμικά συστήματα για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ στα κτήρια Κ2, Κ3, Κ4, και Κ5.
 • Αντλία θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων στο κτήριο Κ1
 • Γεωθερμική αντλία θερμότητας για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ στο κτήριο Κ6
 • Λαμπτήρες τύπου LED, πυκνωτές για αντιστάθμιση φορτίου, μονώσεις σωληνώσεων δικτύου διανομής στα κτήρια Κ1, Κ2, Κ3 και Κ6
 • Σύστημα (αστικού εξοπλισμού) για την τροφοδοσία 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας στον χώρο Χ πίσω από το κτήριο Κ1.

Πραγματοποιήθηκε στο τέλος η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία των μετρητικών συστημάτων για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CΟ2.

Επίσης, παράχθηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, ώστε να υποστηριχθεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην οργάνωση & παρακολούθηση του έργου, στην αξιολόγηση & επεξεργασία ενεργειακών μετρήσεων για τη πιστοποίηση του ενεργειακού & περιβαλλοντικού οφέλους πριν και μετά τις παρεμβάσεις και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στα κτήρια και στην συνολική αποτίμηση του έργου.
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Διάχυσης & Ευαισθητοποίησης που περιελάμβαναν: εκπαιδευτική ενημέρωση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Γρεβενών, στο 1ο ΕΠΑΛ και 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης, ανάπτυξη της επικοινωνιακής ταυτότητας και παραγωγή ενημερωτικού υλικού, συμμετοχή και παρουσίαση του έργου σε σχετικές ημερίδες, έκδοση επιστημονικού οδηγού για τις Επενδύσεις ΑΠΕ σε ΟΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας, δημοσιεύσεις και καταχωρίσεις σε δικτυακούς τόπους, εκπαιδευτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες ΑΠΕ στα κτίρια, κλπ.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή τεχνογνωσίας με το φορέα που δραστηριοποιείται στις Δότριες Χώρες  (Εταίρος: Cluster γεωθερμίας GEORG, Ισλανδία) σε θέματα τεχνολογιών και προώθησης των ΑΠΕ και της ενσωμάτωσής τους στις επενδυτικές προτεραιότητες και τις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές για την εξοικονόμηση ενέργειας. Συγκεκριμένα έγινε μεταφορά καλών πρακτικών από την Σκανδιναβία στην Ελλάδα σχετικά με τις εγκαταστάσεις γεωθερμίας, τα δίκτυα Τ/Θ με καύσιμο βιομάζα και την τεχνολογία μονάδων δέσμευσης και αξιοποίησης CO2 και προσδιορίστηκε η δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και οργανισμών από την Νορβηγία και την Ισλανδία.

Αποτελέσματα:

Το έργο επιτυγχάνει ποσοτικά:

 • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο στα κτήρια του έργου πάνω από 50%!
 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CΟ2, κατά ~15,6%!
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 20%!

Αναλυτικότερα, οι δείκτες / ενεργειακοί στόχοι της Πράξης που επιτεύχθηκαν είναι:

Ονομασία Δείκτη Μονάδα  Τιμή
1.Συνολική κατανάλωση ΑΠΕ MWh/year 796,59
1.1 Κατανάλωση ανανεώσιμης
ηλεκτρικής ενέργειας
MWh/year 388,75
1.2 Κατανάλωση ανανεώσιμης
θερμικής ενέργειας (κτίρια)
MWh/year 407,84
1.3 Κατανάλωση ανανεώσιμης
θερμικής ενέργεια (κτιριακό συγκρότημα)
MWh/year 0
2. Μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2 tn/year 1.200,02
3. Εκδηλώσεις στα πλαίσια
ενίσχυσης των διμερών σχέσεων
αριθμός 3

Ιστοσελίδα:

http://www.pdm.gov.gr/praxi-olokliromenes-paremvasis-ape-gia-tin-anaptyxi-tis-topikis-kinotitas-grevenon/

Facebook: EOX Γρεβενα

Twitter: @GrevenaEox


Φωτ. 1: Φ/Β 60 kWστο Διοικητήριο Φωτ. 2: Φ/Β 40 kW στο Νοσοκομείο Φωτ.3: Θερμοδοχεία στο Νοσοκομείο Φωτ.4: Συλλέκτες γεωθερμίας ΕΠΑΛ
Ταυτότητα έργου:
 • Τίτλος Έργου: Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας.
 • Αντικείμενο Έργου: Οικονομία χαμηλού άνθρακα.
 • Φορέας Υλοποίησης: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)
 • Προϋπολογισμός Ένταξης: 1.800.365,78 Ευρώ.
 • Ομάδα Στόχος: Φορείς του Δημοσίου και ιδρωτικού τομέα, μαθητές, σπουδαστές, επισκέπτες.

 
Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Το έργο (ακρώνυμο REUNI) υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία επιδεικτικές παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην απομακρυσμένη περιοχή της Θράκης, δημιουργώντας πυλώνα τοπικής ανάπτυξης και συμβάλλοντας στην άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων μέσω της εξασφάλισης βέλτιστων συνθηκών θερμικής άνεσης με χρήση ΑΠΕ σε κτίρια κοινωνικής κατοικίας, όπως οι Φοιτητικές Εστίες.

Το REUNI ήδη έχει επιτύχει:

 • Βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας διαβίωσης των ενοίκων.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους των κτηρίων, για ενεργειακές δαπάνες με δυνατότητα εναλλακτικής διαχείρισης των εξοικονομούμενων πόρων.
 • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων, λόγω μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.
 • Συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. αλλά και των πολιτών της Ξάνθης αλλά και όλης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε θέματα ΑΠΕ, μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων καθώς και της λειτουργίας κόμβου ενημέρωσης (info kiosk) εντός του campus του Πανεπιστημίου.

 
Επιμέρους υποέργα:

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση παρεμβάσεων ενσωμάτωσης ΑΠΕ σε κτίρια της «Κοινότητας» του ΔΠΘ, τα οποία περιλαμβάνουν οκτώ (8) υφιστάμενα κτίρια φοιτητικών κατοικιών (Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2), ένα (1) αμφιθέατρο (ΑΜΦ), ένα (1) εστιατόριο (ΕΣΤ) που εξυπηρετεί τις φοιτητικές εστίες και ένα (1) κτίριο Ενεργειακού Κέντρου (ΕΚ). Η «Κοινότητα» βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη της πολυτεχνικής σχολής στα Κιμμέρια της Ξάνθης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ειδικότερα:  

 • Υβριδικό σύστημα λέβητα βιομάζας ισχύος 1,15 MWth και ηλιακού θερμικού συστήματος επίπεδων επιλεκτικών συλλεκτών ισχύος 1,32 MWth για θέρμανση/ψύξη χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με χρήση ψύκτη απορρόφησης ισχύος 310 kWc.
 • Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας συνολικής ισχύος 225 kWth για θέρμανση/ψύξη χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στο κτίριο του Εστιατορίου.
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σταθμό επί κεραμοσκεπής ισχύος 51,48 kWp για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την μερική κάλυψη των ηλεκτρικών φορτίων του κτιρίου Γ2 των φοιτητικών εστιών.
 • Σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με μεταλλικό στέγαστρο, ο οποίος λειτουργεί με χρήση της διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από τον αυτόνομο φωτοβολταϊκό σταθμό.
 • Αυτόνομο αιολικό σταθμό με χρήση μικρής ανεμογεννήτριας κάθετου άξονα ισχύος 1kW για την φόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Πραγματοποιήθηκε στο τέλος η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία των μετρητικών συστημάτων για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CΟ2.

Επίσης, παράχθηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου ώστε να υποστηριχθεί το Δ.Π.Θ. στην οργάνωση & παρακολούθηση του έργου, στην αξιολόγηση & επεξεργασία ενεργειακών μετρήσεων για την πιστοποίηση του ενεργειακού & περιβαλλοντικού οφέλους πριν και μετά τις παρεμβάσεις.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και δημοσιότητας όπως σεμινάρια και εκδρομές, ανάπτυξη της επικοινωνιακής ταυτότητας και παραγωγή ενημερωτικού υλικού, λειτουργία γραφείου τύπου, δράσεις ενημέρωσης ανοιχτού χώρου, συνεντεύξεις τύπου, κλπ. ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάχυση των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων του έργου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τέλος, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31.12.2017 ανταλλαγή τεχνογνωσίας με το Cluster Ανανεώσιμης Ενέργειας και Περιβάλλοντος στο Όσλο σε θέματα τεχνολογιών και προώθησης των ΑΠΕ και της ενσωμάτωσής τους στις επενδυτικές προτεραιότητες και τις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αποτελέσματα:

Το έργο επιτυγχάνει ποσοτικά:

 • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των προτεινομένων κτιρίων τουλάχιστον κατά 50%!
 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CΟ2, κατά ~23%!
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 28%!

Αναλυτικότερα, οι δείκτες / ενεργειακοί στόχοι της Πράξης που επιτεύχθηκαν είναι:

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα

Τιμή

1.Συνολική κατανάλωση ΑΠΕ

MWh/year

2.456,00

1.1 Κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας

MWh/year

72,67

1.2 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτίρια)

MWh/year

2.383,33

1.3 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτιριακό συγκρότημα)

MWh/year

0,00

2. Μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2

tn/year

790,97

3. Εκδηλώσεις στα πλαίσια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων

αριθμός

3,00

Ιστοσελίδα:

http://reuni.eu/en/


Φωτ .1: Αυτόνομος Φ/Β σταθμός ισχύος 50 kWp Φωτ. 2: Υβριδικό σύστημα θέρμανσης με χρήση ηλιακής ενέργεια & βιομάζας Φωτ. 3: Πινακίδα Έργου Φωτ. 4: Φυλλάδια Έργου
Ταυτότητα έργου:
 • Τίτλος Έργου: Επιδεικτικές Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Νησί της Άνδρου.
 • Αντικείμενο Έργου: Οικονομία χαμηλού άνθρακα.
 • Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Άνδρου.
 • Προϋπολογισμός Ένταξης: 925.661,42 Ευρώ.
 • Ομάδα Στόχος: Φορείς του Δημοσίου και ιδρωτικού τομέα, μαθητές, σπουδαστές, επισκέπτες.

 
Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Το έργο υποστήριξε την επιδεικτική χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σκοπό την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2eq. σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις και χώρους στο νησί της Άνδρου. Πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις στα εξής σημεία του νησιού: α) στο Βιολογικό καθαρισμό στο Κορθί όπου εγκαταστάθηκε αυτόνομο Φ/Β σύστημα για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών ,(β) σε δρόμους και πλατείες στο νησί της  Άνδρου όπου εγκαταστάθηκαν αυτόνομα φωτιστικά τύπου LED με τροφοδοσία των αναγκών τους από την ηλιακή ενέργεια, και (γ) σε χώρους σε  σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας στο χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου της Χώρας και στο Γυμνάσιο του Γαυριού όπου εγκαταστάθηκαν  αστικοί εξοπλισμοί που φορτίζουν ηλεκτροκίνητα δημοτικά οχήματα με χρήση ηλιακής ενέργειας και επιδεικτική προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Το έργο ήδη έχει επιτύχει:

 • Την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ με δεδομένο το εξαιρετικά ανεκμετάλλευτο υψηλό δυναμικό ΑΠΕ στην Άνδρο.
 • Τη μείωση των μεγάλων ενεργειακών καταναλώσεων (και εκπομπών CO2eq.) σε εγκαταστάσεις του Δήμου Άνδρου που πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ΑΠΕ (Γαύριο, Χώρα Άνδρου και Κόρθι).
 • Την αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών της Άνδρου μέσω των δράσεων του έργου.
 • Την αξιοποίηση της μεγάλης κινητικότητας σχετικά με μεγάλες ιδιωτικές κυρίως επενδύσεις ΑΠΕ στο νησί, που παρέμενε ακόμη σε μεγάλο βαθμό "ανεκμετάλλευτη και υποβαθμισμένη" εφόσον δεν υπήρχαν οι σχετικοί πόροι για την χρήση ΑΠΕ σε δημόσιες εγκαταστάσεις. Αυτό αναμένεται να δράσει πολλαπλασιαστικά τόσο για την Άνδρο όσο και για τις Κυκλάδες.
 • Συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση χρηστών και επισκεπτών που κατά συντριπτική πλειοψηφία κατατάσσονται στην πλέον ενεργή και ελπιδοφόρα ομάδα πολιτών (τουρίστες υψηλού επιπέδου λόγω πολιτιστικών χαρακτηριστικά νησιού). Εκτιμάται ότι οι άμεσα ωφελούμενοι χρήστες ανέρχονται σε 7.003 ημερησίως.

 
Επιμέρους υποέργα:

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση παρεμβάσεων ενσωμάτωσης ΑΠΕ σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις και δρόμους στην νησιωτική «κοινότητα» του Δήμου Άνδρου.

Πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ειδικότερα:  

 • Αυτόνομο Φ/Β σύστημα 50 kWp στο Βιολογικό Καθαρισμό στο Κόρθι με τον απαραίτητο για τη λειτουργία του ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
 • 84 τμχ. αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με Φ/Β, ισχύος 25 W το ένα στην Χώρα της Άνδρου.
 • Αυτόνομο Φ/Β σύστημα 4,5 kW με σύστημα (αστικού εξοπλισμού) για την τροφοδοσία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων ισχύος 8 kW και επιδεικτική προμήθεια ηλεκτροκίνητων δημοτικών οχημάτων για τη μεταφορά των πολιτών και των δημοτικών υπαλλήλων σε όλο το νησί της Άνδρου.

Πραγματοποιήθηκε στο τέλος η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία των μετρητικών συστημάτων για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CΟ2.

Επίσης, παράχθηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου ώστε να υποστηριχθεί o Δήμος Άνδρου στην οργάνωση & παρακολούθηση του έργου, στην αξιολόγηση & επεξεργασία ενεργειακών μετρήσεων για την πιστοποίηση του ενεργειακού & περιβαλλοντικού οφέλους πριν και μετά τις παρεμβάσεις.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και δημοσιότητας όπως πλάνο ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού, σύνταξη Οδηγού για τις Επενδύσεις ΑΠΕ - Δραστηριοποίηση Νησιωτικών Κοινοτήτων, οργάνωση ημερίδων.

Τέλος, στα πλαίσια της ενίσχυσης των Διμερών Σχέσεων του Δήμου Άνδρου με τις Δότριες Χώρες για Θέματα ΑΠΕ πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό ταξίδι στο ερευνητικό κέντρο CGER- Norwegian Center for Geothermal Energy Research. για μελέτη των εφαρμογών ΑΠΕ, έγινε ανάλυση για την εφαρμογή επιπλέον δράσεων ΑΠΕ στα επόμενα χρόνια με σκοπό τη μετατροπή του Δήμου Άνδρου σε Δήμο με μηδενικό ισοζύγιο Ρύπων και οργανώθηκαν εκδηλώσεις με συμμετοχή ερευνητών και επαγγελματιών για την προώθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων της Πράξης.

 
Αποτελέσματα:

Το έργο επιτυγχάνει ποσοτικά:

 • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των επιλεγμένων εγκαταστάσεων τουλάχιστον κατά 10%!
 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CΟ2, κατά ~10?%!
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά ~5%!

Αναλυτικότερα, οι δείκτες / ενεργειακοί στόχοι της Πράξης που επιτεύχθηκαν είναι:

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα

Τιμή

1.Συνολική κατανάλωση ΑΠΕ

MWh/year

95,44

1.1 Κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας

MWh/year

95,44

1.2 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτίρια)

MWh/year

0,00

1.3 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτιριακό συγκρότημα)

MWh/year

0,00

2. Μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2

tn/year

1250,74

3. Εκδηλώσεις στα πλαίσια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων

αριθμός

3,00

Ιστοσελίδα:

http://www.andros-eeagrants.gr


Φωτ. 1: Ηλιακό φωτιστικό (Φ/Β) Φωτ. 2: Δημόσιος ηλιακός φωτισμός με Φ/Β Φωτ. 3: Φ/Β στον Βιολογικό Καθαρισμό Φωτ. 4: Σταθμός φόρτισης οχημάτων και ηλεκτροκίνητα οχήματα
Ταυτότητα έργου:
 • Τίτλος Έργου: Υλοποίηση έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης
 • Αντικείμενο Έργου: Οικονομία χαμηλού άνθρακα.
 • Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος - «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»
 • Προϋπολογισμός Ένταξης: 759.160,91 Ευρώ.
 • Ομάδα Στόχος: Φορείς του Δημοσίου και ιδρωτικού τομέα, μαθητές, σπουδαστές, επισκέπτες.

 
Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Το έργο (ακρώνυμο REIS2) υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία επιδεικτικές παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) οι οποίες είχαν ως απώτερο στόχο την αύξηση της χρήσης σχετικών τεχνολογιών και τη μείωση των εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε κτίρια τα οποία φιλοξενούν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από δομές που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Με τις παρεμβάσεις αυτές αναβαθμίστηκε η οικονομική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας στον τομέα των ΑΠΕ, δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή των έργων και τονώθηκε η επιχειρηματικότητα σε ένα κλάδο που είναι εξαιρετικά σημαντικός τόσο για την περιοχή όσο και για την χώρα.

Το REIS2 ήδη έχει επιτύχει:

 • Εμπλοκή στη χρήση της Ανανεώσιμης Ενέργειας από τουλάχιστον 1.110 άτομα (χρήστες, επισκέπτες της «Κοινότητας»)
 • Βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και της ποιότητας ζωής τόσο για τα μέλη του ιδρύματος όσο και για τα μέλη και τους επισκέπτες λοιπών κτιρίων που φιλοξενούν τις κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους των κτηρίων, για ενεργειακές δαπάνες με δυνατότητα εναλλακτικής διαχείρισης των εξοικονομούμενων πόρων.
 • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων, λόγω μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.
 • Συμβολή στην επίτευξη των Εθνικών στόχων για το περιβάλλον και την ενέργεια.
 • Συνεχής ενημέρωση, βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς πολιτών του δήμου Αλεξανδρούπολης και όλης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε θέματα ΑΠΕ, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδρομών στους χώρους των παρεμβάσεων.


Επιμέρους Υποέργα:

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση παρεμβάσεων ενσωμάτωσης ΑΠΕ σε κτίρια τα οποία φιλοξενούν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από δομές που λειτουργούν στις πόλεις της Αλεξανδρούπολης και των Φερών καθώς και στην περιοχή της Μάκρης,  που διοικητικά ανήκουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης   

Τα κτίρια καθώς και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνουν:

 • Το Β΄ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης όπου εγκαταστάθηκε ηλιακό θερμικό σύστημα υποβοήθησης της θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης,
 • Ο Α' Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης όπου η θέρμανση χώρων και το ζεστό νερό χρήσης παράγεται από σύστημα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων,
 • Ο Β' Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης όπου παράγεται ηλεκτρικό ενέργεια για ιδιοκατανάλωση 5 kWp από φωτοβολταϊκών σύστημα, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης,
 • Ο Ζ' Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης όπου αντίστοιχα ιδιοκαταναλώνει 12,5 kW από φωτοβολταϊκό σύστημα και χρησιμοποιεί σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης,
 • Ο Β' Παιδικός Σταθμός Φερών, όπου εγκαταστάθηκε σύστημα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης,
 • Το Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν, φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ισχύος 5 kWp και σύστημα λέβητα-καυστήρα βιομάζας ισχύος για θέρμανση χώρων,
 • Το Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο Άγιος Κυπριανός», όπου εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν ηλιακό θερμικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, σύστημα λεβήτων-καυστήρων βιομάζας για θέρμανση χώρων και φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kWp,
 • Το Α΄ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης. όπου αντικαταστάθηκε λέβητας συμβατικού καυσίμου με σύστημα λέβητα-καυστήρα βιομάζας για θέρμανση χώρων.

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης εγκαταστάθηκε μετρητικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από τις παρεμβάσεις. Επίσης, παράχθηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου ώστε να υποστηριχθεί ο Φορέας Υλοποίησης στην οργάνωση & παρακολούθηση του έργου, στην αξιολόγηση & επεξεργασία ενεργειακών μετρήσεων για τη πιστοποίηση του ενεργειακού & περιβαλλοντικού οφέλους πριν και μετά τις παρεμβάσεις.
 • Υπηρεσίες που αφορούν δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας. Περιλαμβάνουν δράσεις διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδρομών, δημιουργία λογοτύπου της Πράξης, παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού (και ΑμεΑ), συμμετοχή σε ημερίδες, κατασκευή ιστοσελίδας της Πράξης, συνεντεύξεις τύπου και δελτία τύπου και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή τεχνογνωσίας με το φορέα που δραστηριοποιείται στις Δότριες Χώρες σε θέματα τεχνολογιών και προώθησης των ΑΠΕ και της ενσωμάτωσής τους στις επενδυτικές προτεραιότητες και τις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές για την εξοικονόμηση ενέργειας.

 
Αποτελέσματα:

Το έργο επιτυγχάνει ποσοτικά:

 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CΟ2, κατά ~28%!
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης κατά 35%!

Αναλυτικότερα, οι δείκτες / ενεργειακοί στόχοι της Πράξης που επιτεύχθηκαν είναι:

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα

Τιμή

1.Συνολική κατανάλωση ΑΠΕ

MWh/year

950,59

1.1 Κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας

MWh/year

25,20

1.2 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτίρια)

MWh/year

925,39

1.3 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργεια (κτιριακό συγκρότημα)

MWh/year

0,00

2. Μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2

tn/year

229,03

3. Εκδηλώσεις στα πλαίσια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων

αριθμός

2,00


Ιστοσελίδα:

http://www.reis2.eu/


Φωτ. 1: Αντιστροφείς ισχύος Φωτ. 2: Λέβητας βιομάζας με σύστημα τροφοδοσίας Φωτ. 3: Φ/Β στη στέγη Φωτ. 4: Σημείο φόρτισης οχημάτων
Ταυτότητα έργου:
 • Τίτλος Έργου: Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Αντικείμενο Έργου: Οικονομία χαμηλού άνθρακα.
 • Φορέας Υλοποίησης: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ).
 • Προϋπολογισμός Ένταξης: 831.138,90 Ευρώ.
 • Ομάδα Στόχος: Φορείς του Δημοσίου και ιδρωτικού τομέα, μαθητές, σπουδαστές, επισκέπτες.

 
Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Το έργο υλοποίησε παρεμβάσεις που αφορούσαν τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με στόχο να αξιοποιηθούν βέλτιστα οι πόροι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) για την επιλογή τεχνικά επαρκών, και αποτελεσματικών τεχνολογιών ΑΠΕ στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του.

Το έργο ήδη έχει επιτύχει:

 • Την επιδεικτική και εμβληματική χρήση των πράσινων ενεργειακών τεχνολογιών (όπως ΑΠΕ), σε κομβικά σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας στην "κοινότητα" ΓΠΑ, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους και συγκριμένα τους επαγγελματίες, μαθητές, νέους, επισκέπτες, πολίτες, κλπ.
 • Την προώθηση και ουσιαστική συμβολή του ΓΠΑ στην υλοποίηση ενός πλαισίου ισόρροπης ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής, στο πλαίσιο των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων του "20-20-20", με τελικό στόχο τη δημιουργία πρωτοπόρων οικονομιών.
 • Την αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακού κόστους για τα κτήρια και εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις στην "κοινότητα" ΓΠΑ.
 • Την επιδεικτική και εκπαιδευτική εξοικείωση των πολυπληθών ομάδων / χρηστών του ΓΠΑ με τις πρακτικές αειφόρου ενεργειακής ανάπτυξης.

 
Επιμέρους Υποέργα:

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση παρεμβάσεων ενσωμάτωσης ΑΠΕ σε κτήρια της «Κοινότητας» του ΓΠΑ. Οι παρεμβάσεις αφορούν: τη Βιβλιοθήκη ΓΠΑ, τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις ΓΠΑ και τμήμα του υπαίθριου χώρου. Οι παρεμβάσεις είναι οι εξής:

 • Παραγωγή Η.Ε. από εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 100 kWp στο δώμα της βιβλιοθήκης του ΓΠΑ.
 • Κάλυψη των αναγκών σε θερμότητα της βιβλιοθήκης του ΓΠΑ από καυστήρα Βιομάζας 22 kW
 • Εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β σύστημα τοπολογίας μικροδικτύου (συνδεδεμένο με το μικροδίκτυο της βιβλιοθήκης). Το Φ/Β σύστημα τροφοδοτεί 12 πυλώνες για προβολείς με λαμπτήρες LED 200 kW που εγκαταστάθηκαν στα τέσσερα γήπεδα του ΓΠΑ (2 γήπεδα τένις, ένα γήπεδο βόλεϊ και 1 γήπεδο μπάσκετ) με σκοπό τη φωταγώγηση τους.
 • Εγκαταστάθηκε σύστημα αστικού εξοπλισμού για τη τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων. Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται παράγεται με χρήση ηλιακής ενέργειας (Φ/Β πλαίσια) και χρησιμοποιήθηκε η τοπολογία μικροδικτύου. Παράλληλα, έγινε προμήθεια 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων και ενός ηλεκτρικού λεωφορείου (17 ατόμων).

Πραγματοποιήθηκε στο τέλος η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία των μετρητικών συστημάτων για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CΟ2. Επίσης, παράχθηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, για την υποστήριξη του ΓΠΑ στην οργάνωση & παρακολούθηση του έργου, στην αξιολόγηση & επεξεργασία ενεργειακών μετρήσεων για τη πιστοποίηση του ενεργειακού & περιβαλλοντικού οφέλους πριν και μετά τις παρεμβάσεις και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών στα κτήρια και στην συνολική αποτίμηση του έργου .
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης, διάχυσης και ευαισθητοποίησης των αποτελεσμάτων της Πράξης όπως εκπόνηση πλάνου δημοσιότητας & ευαισθητοποίησης, παραγωγή ενημερωτικού υλικού, έκδοση εκπαιδευτικού οδηγού για τις επενδύσεις ΑΠΕ και τη δραστηριοποίηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργάνωση ημερίδων δημοσιότητας, προώθησης, δικτύωσης και εκπαίδευσης, κλπ.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή τεχνογνωσίας με φορείς από τις Δότριες Χώρες για Θέματα ΑΠΕ μέσω ανάλλαγης επισκέψεων (σε Νορβηγία και Ισλανδία) και συμμετοχής σε επιστημονικό συνέδριο.

 
Αποτελέσματα:

Το έργο επιτυγχάνει ποσοτικά:

 • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των προτεινομένων κτιρίων τουλάχιστον κατά 100% (πλήρης αυτονομία του κτιρίου της βιβλιοθήκης)!
 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CΟ2, κατά 1290 τόνους ετησίως.

Αναλυτικότερα, οι δείκτες / ενεργειακοί στόχοι της Πράξης που επιτεύχθηκαν είναι:

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα

Τιμή

1.Συνολική κατανάλωση ΑΠΕ

MWh/year

130,56

1.1 Κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας

MWh/year

116,60

1.2 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτίρια)

MWh/year

13,96

1.3 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργεια (κτιριακό συγκρότημα)

MWh/year

0,00

2. Μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2

tn/year

1292,40

3. Εκδηλώσεις στα πλαίσια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων

αριθμός

4,00

Ιστοσελίδα:

http://xmeox.aua.gr


Φωτ. 1: Συστοιχία Φ/Β στο δώμα της βιβλιοθήκης Φωτ. 2: Λέβητας βιομάζας Φωτ. 3: Φ/Β σε στέγαστρο υπαίθριου χώρου Φωτ. 4: Σημείο φόρτισης οχημάτων από συστοιχία Φ/Β
Ταυτότητα έργου:
 • Τίτλος Έργου: Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές ΑΠΕ.
 • Αντικείμενο Έργου: Οικονομία χαμηλού άνθρακα.
 • Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Νέας Ιωνίας.
 • Προϋπολογισμός Ένταξης: 1.692.935,74Ευρώ.
 • Ομάδα Στόχος: Φορείς του Δημοσίου και ιδρωτικού τομέα, μαθητές, σπουδαστές, επισκέπτες.

 
Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Το έργο σχεδιάστηκε στο Δήμο Νέας Ιωνίας με απώτερο στόχο την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην «κοινότητα» του Δήμου Νέας Ιωνίας. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε κτίρια του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας, της Στέγης Ανηλίκων Νέας Ιωνίας και του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΒΡΕΦΟ) Νέας Ιωνίας.Το σύνολο των κτιρίων είναι εννέα και είναι τα ακόλουθα:

 • από τον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής τα Κ2: 6ο Δημοτικό Σχολείο, Κ3: 7ο Γυμνάσιο, Κ4: 5ο Λύκειο, Κ7: Δημαρχείο Ν.Ιωνίας, Κ8: 14ο Νηπιαγωγείο,
 • από το Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής (ΚΕΒΡΕΦΟ) τα Κ1: 4ος-7ος Παιδικός Σταθμός, Κ5: 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός,
 • από το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας το Κ6: Νοσοκομείο Αγ. Όλγα,
 • από την Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών το Κ9: Στέγη Ανηλίκων Νέας Ιωνίας.

Το έργο ήδη έχει επιτύχει:

 • Βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας διαβίωσης των ενοίκων των παραπάνω κτιρίων (πάνω από 2 χιλιάδες άτομα).
 • Εξοικείωση με τις εφαρμογές ΑΠΕ μέσω της επιδεικτικής χρήσης τους σε κομβικά σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας στην «κοινότητα» του Δήμου Ιωνίας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους και συγκριμένα τους επαγγελματίες, μαθητές, νέους, ασθενείς, επισκέπτες, πολίτες, κλπ.
 • Αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους για τα κτίρια και εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις στην Νέα Ιωνία.
 • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων, λόγω μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.

 
Επιμέρους Υποέργα:

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής:

 • Εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος στις οροφές και των εννέα κτιρίων. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν ισχύ από 2,13 kW έως 29 kW, ανάλογα με την διαθέσιμη επιφάνεια στις οροφές των κτιρίων.
 • Εγκαταστάθηκε σύστημα τηλεκλιματισμού με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας στα κτήρια Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ7, Κ8 και Κ9. Τα συστήματα έχουν θερμική ισχύ από 47 kW-th έως 237 kW-th, ανάλογα με τις θερμικές ανάγκες των κτιρίων.
 • Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες τύπου LED σε όλα τα κτήρια (Κ1 έως Κ9). Να σημειωθεί ότι λαμπτήρες τύπου LED καταναλώνουν λιγότερο από τη μισή ονομαστική ισχύ σε σχέση με τους συμβατικούς λαμπτήρες.
 • Εγκατάσταση συστοιχίας ηλιακών συλλεκτών 176,0 m2 και συστήματος παραγωγής ΖΝΧ μέσω συστήματος τηλεκλιματισμού και γεωθερμικής αντλίας θερμότητας, ισχύος 108 kW στο κτίριο Κ6.

Επίσης κατασκευάστηκε υπόγειο δίκτυο διανομής γεωθερμικής ενέργειας μήκους 1,9 χλμ., το οποίο διασυνδέει τα εννέα κτίρια και το μηχανοστάσιο που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο του Δημοτικού Σταδίου Νέας Ιωνίας. Στον χώρο δίπλα στο μηχανοστάσιο (136 m3) πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες γεωτρήσεις και εγκαταστάθηκε η κεντρική Δεξαμενή Διαχείρισης Υδάτων (310 m3).

Πραγματοποιήθηκε στο τέλος η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία των μετρητικών συστημάτων για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CΟ2. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου ώστε να υποστηριχθεί ο Δήμος Νέας Ιωνίας στην οργάνωση & παρακολούθηση του έργου, στην αξιολόγηση & επεξεργασία ενεργειακών μετρήσεων για την πιστοποίηση του ενεργειακού & περιβαλλοντικού οφέλους πριν και μετά τις παρεμβάσεις.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και δημοσιότητας όπως, εκπόνηση πλάνου δημοσιότητας & ευαισθητοποίησης, υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, προώθησης, δικτύωσης καινοτομίας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, ανάπτυξη υλικού (δημιουργία ιστοσελίδας, δημιουργία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία «Logo», δημιουργία προωθητικού «banner», συλλεκτικό έντυπο υλικό, αφίσες), σύνταξη έκθεσης για τις πρακτικές Επενδύσεων ΑΠΕ σε ΟΤΑ της Αττικής και διοργάνωση ημερίδων Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης, κλπ. ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάχυση των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων του έργου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τέλος, στα πλαίσια της ενίσχυσης των Διμερών Σχέσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας με Εταίρους από τις Δότριες Χώρες (University of Stavanger – Νορβηγία και Reykjavik Geothermal Ltd - Ισλανδία) για θέματα ΑΠΕ συντάχθηκε πλάνο σχετικά με τις ενέργειες διμερούς συνεργασίας και της τεκμηρίωσης του τρόπου συμβολής στους στόχους του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14. Πραγματοποιήθηκαν δράσεις διμερούς συνεργασίας και συντάχτηκε έκθεση όπου γίνεται αξιολόγηση της τεχνογνωσίας που μεταφέρθηκε και περιγράφονται συγκεκριμένα αποτελέσματα και τρόποι αξιοποίησης από τον Δήμο Νέας Ιωνίας.

 
Αποτελέσματα:

Το έργο επιτυγχάνει ποσοτικά:

 • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των προτεινομένων κτιρίων κατά ~60%!
 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CΟ2, κατά ~50%!
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά ~60%!

 

Αναλυτικότερα, οι δείκτες / ενεργειακοί στόχοι της Πράξης που επιτεύχθηκαν είναι:

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα

Τιμή

1.Συνολική κατανάλωση ΑΠΕ

MWh/year

1470.78

1.1 Κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας

MWh/year

110.55

1.2 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτίρια)

MWh/year

1360.23

1.3 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτιριακό συγκρότημα)

MWh/year

0.00

2. Μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2

tn/year

617.53

3. Εκδηλώσεις στα πλαίσια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων

αριθμός

2

Ο αριθμός των χρηστών, μόνιμων και επισκεπτών, στα προαναφερθέντα ωφελούμενα κτίρια, είναι περίπου 2.000. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι αριθμοί των πολιτών ανά κτίριο, αλλά και συνολικά που επωφελούνται από το έργο:

Κτίριο

Μόνιμοι

Επισκέπτες/Ημέρα

4ος-70ς Παιδικός Σταθμός

74

 

6ο Δημοτικό Σχολείο

384

 

7ο Γυμνάσιο

313

 

5ο Λύκειο

295

 

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός

107

 

Νοσοκομείο Αγία Όλγα

500

80

Δημαρχείο

80

60

14ο Νηπιαγωγείο

55

 

Στέγη Ανηλίκων

28

 

ΣΥΝΟΛΟ

1836

140

Συνολική Εκτίμηση

1976


Ιστοσελίδες:

http://www.neaionia.gr/Inner.aspx?LangID=1&FolderID=e4e779e0-bf6c-49cb-b494-43b5cea2e166

Facebook: https://www.facebook.com/NeaIoniaMunicipality

Twitter: https://twitter.com/neaioniacity


Φωτ. 1: Γεωθερμικό δίκτυο τηλεκλιματισμού Φωτ. 2: Γεωθερμική αντλία θερμότητας Φωτ. 3: Φ/Β συστήματα οροφής Φωτ. 4: Λαμπτήρες τεχνολογίας LED Φωτ. 5: Ηλιακοί συλλέκτες
Ταυτότητα έργου:
 • Τίτλος Έργου: Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια.
 • Αντικείμενο Έργου: Οικονομία χαμηλού άνθρακα.
 • Φορέας Υλοποίησης: Γενικό Νοσοκομείο Μαματσειο-Μποδοσάκειο (ΓΝΜΜ)
 • Προϋπολογισμός Ένταξης: 1.861.903,71 Ευρώ.
 • Ομάδα Στόχος: Φορείς του Δημοσίου και ιδρωτικού τομέα, μαθητές, σπουδαστές, επισκέπτες.

 
Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Το έργο  υλοποίησε με επιτυχία επιδεικτικές παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο» στην περιοχή της Κοζάνης, συμβάλλοντας στην προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων σε μία περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιβαλλοντικά λόγω της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού εξυπηρέτησε κατά τον καλύτερο τρόπο τη στρατηγική του νοσοκομείου που είχε ως ρεαλιστικό στόχο την βελτίωση των συνθηκών του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στις περιοχές εγκατάστασης των δύο έργων.

Το έργο ήδη έχει επιτύχει:

 • Τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων από την καύση του λιγνίτη και πετρελαίου DIESEL που επηρεάζουν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον ακόμη και μέσα στις πόλεις μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.
 • Τη μείωση του λειτουργικού κόστους των κτηρίων, για ενεργειακές δαπάνες με δυνατότητα εναλλακτικής διαχείρισης των εξοικονομούμενων πόρων.
 • Τη συμβολή στην αντιστάθμιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην ισόρροπη ανάπτυξη, μέσω της προώθησης της χρήσης ΑΠΕ, σε μία περιοχή όπου παράγεται ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας από ορυκτά καύσιμα,
 • Τη βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής εγκατάστασης λόγω της αποφυγής καύσης πετρελαίου και της αποφυγής έκλυσης αέριων ρύπων που αυτή συνεπάγεται.
 • Τη συμβολή στους στόχους για 30% ΑΠΕ και 30% εξοικονόμηση έως το 2030, για τους οποίους έχει δεσμευτεί η Ελλάδα.
 • Τη δημιουργία αρκετών θέσεων εργασίας μελετητών και εγκαταστατών των συστημάτων ΑΠΕ. Οι εμπλεκόμενοι με το έργο απόκτησαν σημαντική εμπειρία στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων ηλιακών συστημάτων.
 • Συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας σε θέματα ΑΠΕ, μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

 
Επιμέρους Υποέργα:

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση παρεμβάσεων ενσωμάτωσης ΑΠΕ στα δυο κτίρια που αποτελούν τα Γενικά Νοσοκομεία «Μαμάτσειο» κα «Μποδοσάκειο» στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα ΓΝΜΜ και συγκριμένα στο ΓΝ «Μαμάτσειο»:

 • 370 ηλιακοί συλλέκτες κενού, 4,85 m2 ο καθένας και συνολικής επιφάνειας 1.794,5 m2.
 • Δοχεία αποθήκευσης θερμού νερού και boilers ΖΝΧ.
 • Ψύξη χώρων με εγκατάσταση ψύκτη απορρόφησης ισχύος 316 KW, που τροφοδοτείται με θερμότητα από τους ηλιακούς συλλέκτες.
 • Πύργος ψύξης ισχύος 471,49

Αντίστοιχα στο ΓΝ «Μποδοσάκειο» εγκαταστάθηκαν:

 • 320 ηλιακοί συλλέκτες κενού, 4,85 m2 ο καθένας και συνολικής επιφάνειας 1552 m2.
 • Δοχεία αποθήκευσης θερμού νερού και boilers ΖΝΧ.
 • Ψύξη χώρων με εγκατάσταση ψύκτη απορρόφησης ισχύος 264 KW, που τροφοδοτείται με θερμότητα από τους ηλιακούς συλλέκτες.
 • Πύργος ψύξης ισχύος 408 kWct.

Πραγματοποιήθηκε στο τέλος η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία των μετρητικών συστημάτων για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CΟ2.

Επίσης, παράχθηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, ώστε να υποστηριχθεί η διοίκηση των Γενικών Νοσοκομείων στην οργάνωση & παρακολούθηση του έργου, στην αξιολόγηση & επεξεργασία ενεργειακών μετρήσεων για τη πιστοποίηση του ενεργειακού & περιβαλλοντικού οφέλους πριν και μετά τις παρεμβάσεις και στην συνολική αποτίμηση του έργου .
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Διάχυσης & Ευαισθητοποίησης που περιελάμβαναν: δημιουργία εντύπου πληροφοριακού υλικού και σε γραφή Braille, καταχωρήσεις στις ιστοσελίδες των νοσοκομείων, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων που απευθύνθηκαν τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και προς το αρμόδιο προσωπικό (τεχνικούς, μέλη της διοίκησης) των υπόλοιπων νοσοκομείων της 3ης ΥΠΕ, εκπαιδευτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες ΑΠΕ στα κτίρια, κλπ.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή τεχνογνωσίας με την εταιρία AVENTA AS στην Νορβηγία, όπου δραστηριοποιείται σε καινοτόμα προϊόντα στον τομέα των θερμικών ηλιακών συλλεκτών και σε θέματα τη ενσωμάτωσής τους στις επενδυτικές προτεραιότητες και τις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές για την εξοικονόμηση ενέργειας.

 
Αποτελέσματα:

Το έργο επιτυγχάνει ποσοτικά:

 • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των προτεινομένων κτιρίων τουλάχιστον κατά 50%!
 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CΟ2, κατά 376 tn/year
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης κατά 1211,90 MWh/year

Αναλυτικότερα, οι δείκτες / ενεργειακοί στόχοι της Πράξης που επιτεύχθηκαν είναι:

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα

Τιμή

1.Συνολική κατανάλωση ΑΠΕ

MWh/year

1211,90

1.1 Κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας

MWh/year

 

1.2 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτίρια)

MWh/year

1211,90

1.3 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργεια (κτιριακό συγκρότημα)

MWh/year

0,00

2. Μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2

tn/year

376

3. Εκδηλώσεις στα πλαίσια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων

αριθμός

3,00


Ιστοσελίδα:

http://mpodosakeio.plano2.gr/


Φωτ. 1: Ηλιακοί συλλέκτες στο Μποδοσάκειο Φωτ. 2: Συλλέκτες προσαγωγής & επιστροφής θερμού, boiler ΖΝΧ στο Μποδοσάκειο Φωτ. 3: Ψύκτης απορρόφησης Μποδοσάκειο Φωτ. 4: Πύργος ψύξης στο Μαμάτσειο Φωτ. 5: Συλλέκτες προσαγωγής & επιστροφής θερμού νερού, buffer θερμού νερού στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσειου
Ταυτότητα έργου:
 • Τίτλος Έργου: Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου
 • Αντικείμενο Έργου: Οικονομία χαμηλού άνθρακα.
 • Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Καρπενησίου.
 • Προϋπολογισμός Ένταξης: 933.810,25 Ευρώ.
 • Ομάδα Στόχος: Φορείς του Δημοσίου και ιδρωτικού τομέα, μαθητές, σπουδαστές, επισκέπτες.

 
Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Κύριος στόχος της Πράξης ήταν  να ωριμάσουν, να σχεδιαστούν και να δρομολογηθούν, οι κατάλληλες πιλοτικές εφαρμογές που θα συνέβαλλαν στη ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του Δήμου. Επιπλέον, οι σχεδιαζόμενες πιλοτικές εφαρμογές έπρεπε να έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα με σκοπό την ενημέρωση και εξοικείωση των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου με τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης  ήταν η προώθηση  και διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε δημοτικά κτήρια παιδείας όπως είναι τα σχολεία και συγκεκριμένα 2ο Γυμνάσιο και το 3ο δημοτικό του Καρπενησίου

Το έργο ήδη έχει επιτύχει:

 • Ενεργειακή αυτονομία των κτηρίων με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μείωση του λειτουργικού κόστους τους με δυνατότητα εναλλακτικής διαχείρισης των εξοικονομούμενων πόρων.
 • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων, λόγω μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους και συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να συμβάλει στη διατήρηση και ενίσχυση του πληθυσμού του δήμου και την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων.
 • Να προωθήσει τη βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης με την αξιοποίηση τοπικού ενεργειακού δυναμικού
 • Συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου σε θέματα ΑΠΕ, μέσα από τα πρότυπα επιδεικτικά έργα και μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

 
Επιμέρους Υποέργα:

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση παρεμβάσεων ενσωμάτωσης ΑΠΕ σε δημοτικά κτήρια παιδείας όπως είναι τα σχολεία και συγκεκριμένα 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό του Δήμου Καρπενησίου.

Πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ειδικότερα:  

 • Αυτόνομα συστήματα ΦΒ ισχύος 280 Wp ανά πάνελ με inverter και μπαταρίες στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό συνδυασμένο με σύστημα έξυπνου δικτύου που περιλαμβάνει SMART METER, Πίνακα Ισχύος, Σύστημα ελέγχου 
 • Ηλιακό θερμικό σύστημα για ΖΝΧ στο 2ο Γυμνάσιο που περιλαμβάνει ΒΟΙΛΕΡ 500 lt + 4 Ηλιακοί συλλέκτες Χ.2.5 τμ
 • Συστήματα θέρμανσης χώρων 85c/70 με λέβητες βιομάζας ισχύος 1044kw στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό
 • Συστήματα αυτοματισμών και έλεγχου των κτηρίων του 2ου Γυμνάσιου και του 3ου Δημοτικού, που περιλαμβάνει αισθητήρες, αυτοματισμούς ελέγχου και κεντρικό έλεγχο.
 • Φωτιστικά με λαμπτήρες LED 2x18W προς αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων φθορίου 2x36W στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό.

Πραγματοποιήθηκε στο τέλος η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία των μετρητικών συστημάτων για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CΟ2.

Επίσης, παράχθηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου ώστε να υποστηριχθεί ο Δήμος Καρπενησίου στην οργάνωση & παρακολούθηση του έργου, στην αξιολόγηση & επεξεργασία ενεργειακών μετρήσεων για την πιστοποίηση του ενεργειακού & περιβαλλοντικού οφέλους πριν και μετά τις παρεμβάσεις.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και δημοσιότητας που περιελάμβανε στατικό πίνακα προβολής σε κατάλληλο σημείο στο χώρο του έργου, αφίσα και έντυπα προβολής, καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, παραγωγή και αναμετάδοση ραδιοφωνικών μηνυμάτων, Mini web site που θα ακολουθεί το πρότυπο προσβασιμότητας για ΑμΕΑ, WCAG 2.0, με στοιχεία Multimedia κατάλληλο για προσθήκη σε υπάρχον site, με δεδομένα, πληροφορίες, οδηγίες κλπ υλικά προβολής του έργου και τέλος ενημερωτικό έντυπο τετρασέλιδο Α4 δημοσιοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και προώθησης της στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε γραφή Braille

Τέλος, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31.12.2017 ανταλλαγή τεχνογνωσίας με νορβηγικούς φορείς σε θέματα τεχνολογιών και προώθησης των ΑΠΕ και της ενσωμάτωσής τους στις επενδυτικές προτεραιότητες και τις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές για την εξοικονόμηση ενέργειας.

 
Αποτελέσματα:

Το έργο επιτυγχάνει ποσοτικά:

 • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των προτεινομένων κτιρίων τουλάχιστον κατά 50%!
 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CΟ2, κατά ~23%!
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 28%!

Αναλυτικότερα, οι δείκτες / ενεργειακοί στόχοι της Πράξης που επιτεύχθηκαν είναι:

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα

Τιμή

1.Συνολική κατανάλωση ΑΠΕ

MWh/year

879

1.1 Κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας

MWh/year

199,6

1.2 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτίρια)

MWh/year

679

1.3 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτιριακό συγκρότημα)

MWh/year

 

2. Μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2

tn/year

255

3. Εκδηλώσεις στα πλαίσια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων

αριθμός

3,00


Ιστοσελίδα:

http://www.karpenisi-eox.gr/


Φωτ. 1: Φ/Β στο Σχολείο Φωτ. 2: Εξοπλισμός Φ/Β Φωτ. 3: Πινακίδα Έργου Φωτ. 4: Λαμπτήρες LED
Ταυτότητα έργου:
 • Τίτλος Έργου: Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Νερού
 • Αντικείμενο Έργου: Οικονομία χαμηλού άνθρακα.
 • Φορέας Υλοποίησης: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)
 • Προϋπολογισμός Ένταξης: 558.906,05 Ευρώ.
 • Ομάδα Στόχος: Φορείς του Δημοσίου και ιδρωτικού τομέα, μαθητές, σπουδαστές, επισκέπτες.

 
Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στη δεξαμενή του αντλιοστασίου νερού του Ο.Α.Κ. στην δεξαμενή νερού του Αντλιοστασίου Τσιβαρά- Τ.Κ. Καλυβών. Ειδικότερα η πράξη περιελάμβανε την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος στη δεξαμενή νερού, για την οδήγηση και λειτουργία νέων ηλεκτροκίνητων αντλιών, ώστε η άντληση νερού να γίνεται με τη χρήση ηλιακής ενέργειας. Στόχος της πράξης ήταν η μείωση του ενεργειακού κόστους (ηλεκτρικής ενέργειας) για την άντληση του νερού, ώστε να προκύψει εξοικονόμηση πόρων που μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδατος ή και την μείωση του κόστους του ύδατος.

Το έργο ήδη έχει επιτύχει:

 • Την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην «κοινότητα» καθώς μέχρι σήμερα η διείσδυση τους ήταν πολύ μικρή αφού όλα τα φορτία καλύπτονταν κατά κύριο λόγο με συμβατικές μορφές ενέργειας.
 • Τη μείωση των ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη λειτουργία του αντλιοστασίου οι οποίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές.
 • Τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης από το αντλιοστάσιο που αποτελεί άκρως ενεργοβόρα εγκατάσταση.
 • Τη συμβολή τόσο στην επίτευξη των εθνικών στόχων για το Περιβάλλον και την Ενέργεια όσο και στην αναβάθμιση σχετιζόμενων με την ύδρευση οικονομικών δραστηριοτήτων όπως είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία.
 • Τη δημιουργία νέων προοπτικών σε επίπεδο επιχειρηματικότητας τόσο με τη εφαρμογή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων και παρεμβάσεων όσο και με την αντίστοιχη ενασχόληση και εξειδίκευση προσωπικού εργασίας.
 • Τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση χρηστών και επισκεπτών. Εκτιμάται ότι οι ωφελούμενοι της Πράξης είναι όλοι οι κάτοικοι, αγρότες, επισκέπτες της περιοχής του Βόρειου Άξονα της Π.Ε. Χανίων και ειδικότερα του Δήμου Αποκορώνου, που με βάση Δημογραφικά Στοιχεία προκύπτει ότι ο πληθυσμός του είναι 13.000 κάτοικοι. Παρόλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται τις εν λόγω περιοχές, που είναι κατά κύριο λόγο τουριστικές, αλλά και λοιπών επισκεπτών και ατόμων που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή.

 
Επιμέρους Υποέργα:

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση του Φ/Β Συστήματος και των Αυτόνομων Αντλιών νερού σε Δεξαμενή του Ο.Α.Κ Α.Ε. στον Τσιβαρά- Τ.Κ. Καλυβών του Δήμου Αποκορώνου.

Το σύστημα  Φ/Β περιλαμβάνει:  

 • Βάσεις στήριξης των Φ/Β πλαισίων
 • Φ/Β πλαίσια, συνολικής ισχύος 136,68 kWp
 • 3 INVERTERS, ονομαστικής εξόδου 37 kW έκαστος
 • 3 ηλεκτρικοί πίνακες DC
 • 3 κάθετα αντλητικά συγκροτήματα, παροχής 60m3/h, μανομετρικού ύψους 130m και ονομαστικής ισχύος κινητήρα 37 kW έκαστο στο αντλιοστάσιο Τσιβαρά
 • Ηλεκτρικός πίνακας AC – αυτοματισμού, καλωδιώσεις DC, AC και επικοινωνίας, μεταλλικές σχάρες, πλαστικοί σωλήνες καλωδίων και ενδιάμεσος πίνακας σύνδεσης καλωδίων DC επί του τοιχίου της δεξαμενής
 • Σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας
 • Πλήρης υδραυλικός εξοπλισμός αναρρόφησης και κατάθλιψης αντλητικών συγκροτημάτων (χαλυβδοσωλήνες-φλάντζες-μανόμετρο, κεντρική δικλίδα και δικλίδα με εξαρμοτικό για κάθε αντλία στην αναρρόφηση και κεντρική δικλίδα και βαλβίδα αντεπιστροφής με δικλίδα για κάθε αντλία στην κατάθλιψη)
 • Σύστημα καμερών και συναγερμού

Πραγματοποιήθηκε στο τέλος η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία των μετρητικών συστημάτων για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CΟ2.

Επίσης, παράχθηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου ώστε να υποστηριχθεί o ΟΑΚ Α.Ε. στην οργάνωση & παρακολούθηση του έργου, στην αξιολόγηση & επεξεργασία ενεργειακών μετρήσεων για την πιστοποίηση του ενεργειακού & περιβαλλοντικού οφέλους πριν και μετά τις παρεμβάσεις.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και δημοσιότητας όπως οργάνωση ημερίδας διάδοσης αποτελεσμάτων, παραγωγή ενημερωτικά φυλλάδια, παραγωγή υλικού για ΑμΕΑ, έκδοση δελτίων τύπου, συνέντευξη σε ΜΜΕ, δημιουργία ενημερωτικού stand, επικαιροποίηση ιστοσελίδας και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.

Τέλος, στα πλαίσια της ενίσχυσης των Διμερών Σχέσεων του ΟΑΚ Α.Ε. με τις Δότριες Χώρες για Θέματα ΑΠΕ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελέτης στη Νορβηγία (NIVA) για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στο τομέα των καθαρών τεχνολογιών και της αύξησης  μεριδίου ΑΠΕ στον τομέα της διαχείρισης των νερών, αντίστοιχη επίσκεψη έγινε και από στελέχη του NIVA στην Κρήτη,  οργανώθηκε ημερίδα στην Κρήτη για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και Νερού, συντάχθηκε αναφορά στα Αγγλικά για την παρουσίαση του έργου, εκδόθηκε κοινή δημοσίευση (Ελληνικά και Αγγλικά) για τις ΑΠΕ και τα νερά και συντάχθηκε αναφορά για τη μεταφοράς τεχνογνωσίας.

 
Αποτελέσματα:

Το έργο επιτυγχάνει ποσοτικά:

 • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των επιλεγμένων εγκαταστάσεων τουλάχιστον κατά 190ΜWh/έτος.
 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CΟ2, κατά 23,53%
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 23,53%

Αναλυτικότερα, οι δείκτες / ενεργειακοί στόχοι της Πράξης που επιτεύχθηκαν είναι:

Ονομασία Δείκτη

Μονάδα

Τιμή

1.Συνολική κατανάλωση ΑΠΕ

MWh/year

189,55

1.1 Κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας

MWh/year

189,55

1.2 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτίρια)

MWh/year

0,00

1.3 Κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτιριακό συγκρότημα)

MWh/year

0,00

2. Μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2

tn/year

210

3. Εκδηλώσεις στα πλαίσια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων

αριθμός

3,00


Ιστοσελίδα:

http://oakae.gr/index.php/2013-12-29-08-16-57/526-2017-05-05-13-05-52


Φωτ. 1: Αρχικές δράσεις κατασκευής έργου Φωτ. 2: Σιδερο-κατασκευή στήριξης έργου Φωτ. 3: Τοποθέτηση Φ/Β Φωτ. 4: Αντλίες Φωτ. 5: Ολοκλήρωση Έργου