Βουλγαρία
Ευρύτερο Περιβάλλον για ΑΠΕ / Ενεργειακή Αποδοτικότητα
SWOT Ανάλυση για ΑΠΕ και Ενεργειακή Αποδοτικότητα
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
 • Μεγάλα αστικά κέντρα, με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης πληθυσμού.
 • Ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης.
 • Γεωπολιτική σημασία για τα Βαλκάνια.
 • Ύπαρξη φορέων με έντονη δραστηριότητα στην πράσινη ενεργειακή οικονομία.
 • Ύπαρξη ερευνητικών κέντρων και πανεπιστήμιων με υψηλής ποιότητας έμψυχο δυναμικό.
 • Επίτευξη του στόχου για διείσδυση των ΑΠΕ μέχρι το 2020.
 • Μεγάλη ανάπτυξη και διείσδυση των Φ/Β στο ενεργειακό ισοζύγιο.
 • Δυνατότητες για περαιτέρω αξιοποίηση γεωθερμίας και βιομάζας.
 • Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών οδηγιών για ΕΞΕ.
 • Καταγεγραμμένο δυναμικό ΑΠΕ (ηλιακό και αιολικό) με μετρήσεις των τελευταίων 30 ετών.
 • Υψηλό δυναμικό αιολικής Ενέργειας
 • Αγροτικές περιοχές, των οποίων η οικονομική δομή δεν διακρίνεται για τη συνοχή της.
 • Περιοχές με χαμηλό επίπεδο προσβασιμότητας, λόγω ελλιπών δικτύων σύνδεσης
 • Έλλειψη μεταφορικών συνδέσεων μέσω του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου.
 • Χαμηλή ελκυστικότητα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων
 • Δυσκολίες πρόσβασης – απομόνωση - δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες
 • Συγκέντρωση σε αστικά κέντρα – Έντονο φαινόμενο εγκατάλειψης των περιοχών της υπαίθρου
 • Σοβαρές πιέσεις στους υδάτινους πόρους
 • Ύπαρξη ιδιαίτερα ευαίσθητων οικοσυστημάτων
 • Χαμηλό επίπεδο εξυπηρετήσεων και υπηρεσιών για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών (π.χ. συστήματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων)
 • Ο φυσικός πλούτος δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί ως ισχυρή πηγή εισοδήματος
 • Γραφειοκρατία για επένδυση από αλλοδαπούς πολίτες
 • Μη σταθερό περιβάλλον για την αποζημίωση της παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
 • Ύπαρξη ερευνητικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ-ΕΞΕ.
 • Συνεργασία για την σωστή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης στις πράσινες ενεργειακές τεχνολογίες.
 • Υψηλό δυναμικό ΑΠΕ (ηλιακή, αιολική ενέργεια και γεωθερμία).
 • Δυνατότητα για επενδύσεις σε ΕΞΕ λόγω κακής ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιριακού δυναμικού.
 • Χρήση καινοτόμων και σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων.
 • Μεγάλο πλήθος πηγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωθερμία.
 • Συνέχιση συσσώρευσης οικονομικής δραστηριότητας σε αστικά κέντρα και παράκτιες περιοχές
 • Υψηλή ανεργία.
 • Αυξητικές τάσεις των επιπτώσεων από την ενεργειακή φτώχεια.
 • Ερήμωση της υπαίθρου και ορεινών περιοχών με την μετακίνηση του ενεργού πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα.
 • Μείωση των εγγυημένων τιμών για ΑΠΕ.
 • Παλιά κτίρια ακατάλληλα για ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση ΑΠΕ.
 • Συνεχής τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για ΑΠΕ.
Σχετικά Προγράμματα στον ΧΜ ΕΟΧ 2009-14

Επιλεγμένα Έργα για ΑΠΕ / Ενεργειακή Αποδοτικότητα
Ταυτότητα έργου:
 • Τίτλος Έργου: Ενεργειακή Αποδοτικότητα στον Δήμο του Gabrovo αξιοποιώντας την εμπειρία της Νορβηγίας.
 • Αντικείμενο έργου: Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια.
 • Φορέας Υλοποίησης: Δήμος του Gabrovo.
 • Αρχικό κόστος: 249.432 €.
 • Ομάδα - Στόχου: Παιδιά – έφηβοι.
Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του Έργου:
Χρησιμοποιώντας αποδοτικά την ενέργεια, η Βουλγαρία προσπαθεί να μειώσει την κατανάλωση της ενέργειας, να μειώσει την εξάρτησή της από εξωτερικούς προμηθευτές πετρελαίου και φυσικού αερίου και να υποστηρίξει στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ενεργειακή απόδοση επιδιώκεται να αυξηθεί σε όλα τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας, από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση. Ταυτόχρονα, τα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αντισταθμίζουν το κόστος, π.χ. αυτά που προκύπτουν από την πραγματοποίηση ανακαινίσεων.
Ως εκ τούτου, τα μέτρα της ΕΕ και συνεπώς της Βουλγαρίας επικεντρώνονται σε τομείς όπου το δυναμικό εξοικονόμησης είναι το μεγαλύτερο, όπως τα κτίρια. Η ΕΕ έθεσε ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020 (σε σύγκριση με την προβλεπόμενη χρήση της ενέργειας το 2020) - σχεδόν ισοδυναμεί με την απενεργοποίηση 400 σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή πρότεινε επικαιροποίηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση συμπεριλαμβανομένου ενός νέου στόχου ενεργειακής απόδοσης 30% για το 2030 και μέτρα ενημέρωσης της οδηγίας για να διασφαλιστεί η τήρηση του νέου στόχου.
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Gabrovo μέσω της εφαρμογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη Σχολή Μαθηματικών "Acad. IvanGyuzelev" και στον παιδικό σταθμό "Zora".
Η υλοποίηση του έργου συνέβαλε στην επίτευξη του κύριου στόχου του προγράμματος της Βουλγαρίας, δηλαδή στον μετριασμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτηρίων - ενός σχολείου και ενός παιδικού σταθμού στην πόλη του Gabrovo, οδηγώντας στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στη μείωση του κόστους, καθώς και στην αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας.
Ως αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων μέτρων ενεργειακής απόδοσης, υπήρξε εξοικονόμηση ενέργειας και στα δύο κτήρια, γεγονός που οδήγησε σε εξοικονόμηση χρημάτων για συντήρηση και είχε αναπόφευκτα θετικό αντίκτυπο στη μείωση των οικονομικών ελλείψεων στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και η βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών στα κτήρια μετά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αποκατάστασης συμβάλει στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.
Ο παιδικός σταθμός "Zora" και η Σχολή Φυσικών Επιστημών "Acad Ivan Gyuzelev "Γκιζελεβ" μπορούν τώρα να θερμαίνονται με έναν σύγχρονο και οικονομικό τρόπο χάρη στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου.
Με τη χρηματοδότηση από τον ΕΟΧ πραγματοποιήθηκαν η κατασκευή λεβητοστασίου φυσικού αερίου στο νηπιαγωγείο και η πλήρης αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης στη Σχολή Φυσικών Επιστημών. Το έργο διήρκησε από τις 18 Αυγούστου 2015 έως τις 18 Μαρτίου 2017.
Ανεξάρτητα υπό – έργα:
Το έργο περιλαμβάνει:
 • Εγκατάσταση νέου καυστήρα στο νηπιαγωγείο.
 • Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης στη σχολή φυσικών επιστημών.
Αποτελέσματα:
Με την υλοποίηση αυτού του έργου και κάποιων άλλων συμπληρωματικών, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανακαίνιση του σχολείου και του νηπιαγωγείου έχουν ήδη γίνει πραγματικότητα! Συγκεκριμένα, η θερμομόνωση των οροφών και των δύο κτηρίων έγινε ως συμπληρωματικό μέτρο με κονδύλια του δημοτικού προϋπολογισμού, καθώς και η ανακαίνιση των κτηρίων των δύο τελευταίων δημοτικών σχολείων, η αντικατάσταση του οδοφωτισμού στην πόλη και ένα σχέδιο για την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών μεταφορών στο Gabrovo.
Με τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την εγκατάσταση ενός νέου λέβητα υψηλής απόδοσης με φυσικό αέριο στο νηπιαγωγείο του Gabrovo, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα μειώνονται κατά 28 τόνους ετησίως και η εξοικονόμηση ενέργειας από συμβατικές πηγές είναι 98,8 MWh ετησίως. Άμεσοι επωφελούμενοι είναι πάνω από 100 νήπια, περισσότεροι από 600 μαθητές και περίπου 100 εκπαιδευτικοί.
Αυτό είναι το δεύτερο αντίστοιχο έργο για το σχολείο. Το 2009 ανακαινίστηκε το σχολικό κτήριο, το συγκρότημα κολύμβησης, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι αίθουσες διδασκαλίας και οι διάδρομοι εκσυγχρονίστηκαν πλήρως. Αυτό που είχε απομείνει να επιλυθεί ήταν το πρόβλημα με το παλιό σύστημα θέρμανσης, το οποίο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του '80 και είχε μέχρι στιγμής υποστεί μόνο μερικές επισκευές.
Η κατασκευή ενός νέου λέβητα φυσικού αερίου στο νηπιαγωγείο "Zora" είναι το δεύτερο έργο που υποστηρίζεται από τον ΧΜ ΕΟΧ 2009-14. Λόγω αυτών των έργων, τα παιδιά και το προσωπικό έχουν αυτό που ονειρευόντουσαν για χρόνια - την άνεσή τους και καλές συνθήκες, και οι γονείς - την πεποίθηση ότι τα παιδιά τους μεγαλώνουν σε ένα σύγχρονο χώρο για παιδιά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι Διευθυντές των δύο σχολείων είναι απόλυτα ευχαριστημένοι και αναγνώρισαν την καλή δουλειά του Δήμου του Gabrovo, της ομάδας έργου και όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν στην υλοποίηση των δράσεων. Στα θετικά αποτελέσματα συγκαταλέγονται επίσης και η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με τη Νορβηγία όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, καθώς και η εδραιωμένη εταιρική σχέση για μελλοντικές κοινές πρωτοβουλίες.
Ιστοσελίδες:

Φωτ. 1: Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον Παιδικό Σταθμό Φωτ. 2: Ημερίδα Παρουσίασης του Έργου Φωτ. 3: 1η Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια.
Ταυτότητα έργου:
 • Τίτλος Έργου: Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας στη Βουλγαρία – Φάση ΙΙ.
 • Αντικείμενο Έργου: Βελτίωση της ικανότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για λύσεις με ανανεώσιμη ενέργεια.
 • Φορέας Υλοποίησης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων.
 • Αρχικό Κόστος Έργου: 1.519.800 €.
 • Ομάδα – Στόχος: Στελέχη του Δημοσίου και εμπλεκόμενοι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του Έργου:
Από το 2009, η ΕΕ έθεσε ως ρητό στόχο την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην παραγωγή της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Το μερίδιο τους στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε από 8% το 2004 σε 14% το 2012. Προκειμένου να επιτευχθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι πολιτικής, η συνέχιση του στόχου για τις ΑΠΕ συζητήθηκε στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας για τις πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια στο πλαίσιο του 2030.
Τον Οκτώβριο του 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε στόχους τουλάχιστον 40% για εγχώρια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τουλάχιστον 27% για το μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, καθορίζεται ενδεικτικός στόχος τουλάχιστον 27% για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ενώ η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής ανέλυσε δύο παραλλαγές του σεναρίου μείωσης 40% των εκπομπών του θερμοκηπίου με διαφορετικούς συνδυασμούς στόχων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαπιστώθηκε ότι απουσιάζει λεπτομερής ανάλυση της συνοχής μεταξύ των επιμέρους στόχων για ανάλυση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας με ένα τυποποιημένο μοντέλο.
Οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν εξελιχθεί ξεχωριστά και με διαφορετικές ταχύτητες. Το κυρίαρχο πρόωρο μοντέλο ήταν η κάθετα ολοκληρωμένη λειτουργία.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ώθηση για ιδιωτικοποίηση και η ανάπτυξη μιας άμεσης αγοράς οδήγησαν σε μεγάλο μέρος την ευρωπαϊκή σκέψη. Η νομοθεσία της ΕΕ για τον ανταγωνισμό ξεκίνησε με την οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια του 1996. Αυτό επικεντρώθηκε με τον διαχωρισμό της παραγωγής και της διανομής. Ήταν, σε κάποιο βαθμό, μοντέλο για την ιδιωτικοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 1989, η οποία δημιούργησε την αγορά της επόμενης ημέρας. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός εξελίχθηκε και στη Νορβηγία με τη θέσπιση νέου νόμου το 1991. Σε αυτό το στάδιο, η εμπορία ήταν το ουσιαστικά χαρακτηριστικό της αγοράς, αν και οι διμερείς συμβάσεις (στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως μέσω συμβάσεων CFDs) χρησιμοποιήθηκαν ήδη για την κάλυψη του κινδύνου τιμών.
Το δεύτερο ενεργειακό πακέτο της ΕΕ που χρονολογείται από το 2003, επιδιώκει μεγαλύτερο διαχωρισμό μεταξύ μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίου και μεγαλύτερη πρόσβαση τρίτων. Συνοδεύτηκε από το άνοιγμα αρκετών αγορών, αλλά με συνεχή κυριαρχία από τις κατεστημένες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Η έρευνα του κλάδου που ξεκίνησε το 2005 αποσκοπούσε στη διερεύνηση της αργής εξέλιξης του ανταγωνισμού και της έλλειψης διασυνοριακού εμπορίου. Οι εξαιρέσεις από αυτή την ιστορία ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και η αναδυόμενη αγορά της Nord Pool που τώρα κάλυπτε τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φινλανδία. Η τρίτη δέσμη ενεργειακών μέτρων της ΕΕ εγκρίθηκε το 2009. Καθορίζει τη σημερινή διάρθρωση και τα θεσμικά όργανα ανταγωνισμού και οδήγησε σε μια διαδικασία διασυνοριακού ανταγωνισμού. Η πεποίθηση είναι ότι η διασυνοριακή πρόσβαση στις αγορές θα προκαλέσει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς και θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη ενιαία αγορά. Τα βασικά σημεία που προκύπτουν είναι ότι η εξέλιξη του ανταγωνισμού στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές ενέργειας ήταν αργή στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά ότι ορισμένες αγορές είναι πολύ πιο ώριμες και ανταγωνιστικές. Η ανάπτυξη των προθεσμιακών αγορών ήταν εξίσου αργή, καθώς οι αγορές εξελίχθηκαν για να καλύψουν τις αναπτυσσόμενες ανάγκες των συμμετεχόντων στις συναλλαγές. Ως εκ τούτου, η ανταγωνιστική φύση και η βαθιά διαπραγμάτευση στις αγορές άμεσης και μελλοντικής αγοράς Nord Pool εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου, ενώ άλλες αγορές είναι πολύ πιο αργές για την ανάπτυξη.
Στο παραπάνω πλαίσιο, το έργο συμβάλλει στο σχεδιασμό μιας νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην απαραίτητη βάση για μια σταδιακή σύζευξη της βουλγαρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις αγορές στις γειτονικές χώρες ενσωματώνοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε μεταγενέστερο στάδιο διερευνάται η σύνδεση με περιφερειακές αγορές της ηπειρωτικής Ευρώπης.
Το αποτέλεσμα του έργου ήταν η μελέτη με τίτλο «Η αγορά της επόμενης ημέρας στη Βουλγαρία (συναλλαγές ενέργειας με φυσική παράδοση)» που περιλαμβάνει την ανάπτυξη εννοιολογικών, τεχνικών και οργανωτικών εργαλείων και ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων για την ολοκλήρωση της αγοράς στη Βουλγαρία με αγορές των γειτονικών χωρών (Ρουμανία, Σερβία).
Το έργο για την εισαγωγή της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία βασίζεται στα επιτευχθέντα κατά την πρώτη φάση, η οποία υλοποιήθηκε το 2009 και το 2010. Η βασική σύσταση των εργασιών ήταν τότε η ανάπτυξη εθνικής ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυάζοντας την εμπειρία των βόρειων και των ηπειρωτικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.
Το έργο προέβλεπε την υπογραφή των αντίστοιχων συμφωνιών μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς και των Λειτουργών της Αγοράς, με συντονισμένη κατανομή ισχύος διασυνδέσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2009/72 / ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54 / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και την προτεινόμενη ποσόστωση/ κατανομή για τις ημερήσιες και ενδοημερήσιες συναλλαγές.
Η δεύτερη φάση του έργου για την εισαγωγή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αυτό αναγνωρίστηκε από τον Φορέα Υλοποίησης στο πλαίσιο του έργου - την Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και Υδάτων και τους συμμετέχοντες εταίρους - τον Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρισμού και το Χρηματιστήριο Ενέργειας της Βουλγαρίας.
Ανεξάρτητα υπό – έργα:
Το έργο περιλαμβάνει:
 • Πρώτη Φάση: Σχεδιασμός της Αγοράς της Βουλγαρίας.
 • Δεύτερη Φάση: Λειτουργία της Αγοράς της Βουλγαρίας.
Αποτελέσματα:
Η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μέσω της καθιέρωσης μιας οργανωμένης "Αγοράς Επόμενης Ημέρας" φυσικής παράδοσης, τα βήματα προς την ολοκλήρωση της αγοράς στη Βουλγαρία με γειτονικές περιοχές και η αξιοποίηση αποτελεσματικών εργαλείων για την εποπτεία της αγοράς συγκαταλέγονται στους κύριους στόχους του έργου. Η αξιολόγηση της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ και στη βουλγαρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων ανέπτυξε μια δομή και δραστηριότητες παρακολούθησης και γίνονται τα πρώτα βήματα για την ενσωμάτωση της βουλγαρικής αγοράς με τις γειτονικές ζώνες. Ο Διαχειριστής Συστήματος Ηλεκτρισμού και το Χρηματιστήριο Ενέργειας της Βουλγαρίας υπέβαλαν προτάσεις για αλλαγές στους κανόνες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τροποποιήσεις αυτές εισάγουν νέους τομείς της αγοράς και συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη της αγοράς προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσής της σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Διαχειριστής Συστήματος Ηλεκτρισμού και το Χρηματιστήριο Ενέργειας της Βουλγαρίας διερεύνησαν τις δυνατότητες να οργανωθεί και να εισαχθεί ένας τομέας εξαγωγών στο πλαίσιο της "Αγοράς Επόμενης Ημέρας" ως ένα πρώτο βήμα προς την ολοκλήρωση της αγοράς.
Στο πλαίσιο των δεικτών για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αναφέρεται ότι το 2016, 2.515.808 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι 5,5% της συνολικής παραγωγής στη χώρα, διαπραγματεύτηκαν στην «Αγορά Επόμενης Ημέρας» του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Βουλγαρίας. Υπάρχει επίσης αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στη χονδρεμπορική αγορά - από 37 τον Απρίλιο του 2016 στους 48 το Δεκέμβριο του 2016.
Συνολικά 32 εκατ. Ευρώ θα διατεθούν στο πλαίσιο της δεύτερης προγραμματικής περιόδου στο πλαίσιο του προγράμματος BG 04-2014-2021. Την περίοδο αυτή στο επίκεντρο θα βρίσκονται η ενεργειακή απόδοση και η χρήση του γεωθερμικού και υδατικού δυναμικού στη χώρα.
Ιστοσελίδα:
http://eeagrants.org/project-portal/project/BG04-0001

Φωτ. 1: Στιγμιότυπο από την 1η Ημερίδα για την ηλεκτρική Αγορά της Βουλγαρίας. Φωτ. 2: Η Υπουργός Ενέργειας στην 1η Ημερίδα για την ηλεκτρική Αγορά της Βουλγαρίας.