Μεθοδολογία

Η φιλοσοφία της μεθοδολογίας εξυπηρετεί την ανάγκη δημιουργίας μιας κοινής «βάσης δεδομένων» με χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες που αξιοποιούνται σε:
  • αναλύσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος (πολιτικής,  χρηματοοικονομικό, κοινωνικό) των αντίστοιχων Προγραμμάτων σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Λετονία και Πορτογαλία,
  • αναλύσεις για το πλαίσιο διαχείρισης των αντίστοιχων προγραμμάτων στις παραπάνω χώρες,
  • συμπεράσματα από τη διαχείριση, τα τυχόν εμπόδια και τους τρόπους αντιμετώπισης των συναφών προγραμμάτων στις χώρες,
  • τεχνοοικονομικές αξιολογήσεις & αποτιμήσεις έργων ΑΠΕ-ΕΞΕ σε κάθε χώρα,
  • συγκριτικές αξιολογήσεις, τόσο μεταξύ των έργων που εξετάστηκαν όσο και σε σχέση με τα έργα ΑΠΕ που υλοποιήθηκαν από το ελληνικό πρόγραμμα.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η μεθοδολογική προσέγγιση αποτελούνταν από τις δύο φάσεις οι οποίες συνοψίζονται στα παρακάτω σχήματα:

Φάση Ι - Αναλύσεις Κοινωνικού - Χρηματοοικονομικού πλαισίου των αντίστοιχων Προγραμμάτων ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014
Φάση ΙΙ -Τεχνοοικονομική Αποτίμηση δύο (2) Έργων ΑΠΕ & Βελτίωσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Κάθε Χώρα