Δράσεις

Δράση Α: Μελέτη και ανάλυση του κοινωνικού - χρηματοοικονομικού πλαισίου των αντίστοιχων (του GR03) Προγραμμάτων ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, σε κάθε χώρα (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Λετονία και Πορτογαλία), με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την τεκμηρίωση της στοχοθεσίας τέτοιων προγραμμάτων, τα αποτελέσματά τους σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό περιβάλλον λειτουργίας τους, την αποτελεσματικότητα στην διαχείριση τους, τα τυχόν εμπόδια, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.
Δράση Β: Τεχνοοικονομική αξιολόγηση & αποτίμηση δύο (2) επιλεγμένων έργων σε κάθε μια από τις έξι (6) χώρες (αποτελέσματα, οικονομικότητα, προβολή, κοινωνική αποδοχή κ.λπ.). Τα επιλεγμένα έργα βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα παρόμοια έργα που υλοποιήθηκαν στο πρόγραμμα GR-03. Η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε μέσω κατάλληλης μεθοδολογίας που λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα από την Δράση Α.
Δράση Γ: Ανάλυση, συγκέντρωση, επεξεργασία και μελέτη όλων των δεδομένων συλλέχθηκαν σε συνεργασία με τους Διαχειριστές Προγραμμάτων, με τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη και λειτουργία της παρούσας διαδικτυακής εφαρμογής που προσφέρει την παραστατική, μεθοδική, συγκριτική, σύγχρονη και εύληπτη παρουσίαση πλαισίου, στόχων, τρόπων υλοποίησης έργων, πραγματικά δεδομένα έργων και δράσεων που υλοποιούνται στα συναφή προγράμματα στις επτά (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος) χώρες.
Δράση Δ: Υλοποίηση μιας ημερίδας, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων και ενισχύεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των Διαχειριστών Προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14 που υλοποίησαν έργα ΑΠΕ / Ενεργειακής Αποδοτικότητας.