Κατηγορία Δεδομένο Τιμή
1ΓενικάΠληθωρισμός (2016)-1,3%
2ΓενικάΑνεργία (2016)8,80%
3ΓενικάΔείκτες Ανάπτυξης (2016)28
4ΓενικάΦορολογίαΕταιρικός φόρος εισοδήματος 10%
5ΑΠΕFeed- In Tariff - FITΟι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης για τους παραγωγούς και προμηθευτές ενέργειας άρχισαν το 2002 με την ψήφιση νέου νομοθετικού πλαισίου. Οι ΑΠΕ χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από εμπορικές τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές. Ένα αυξανόμενο ποσοστό των μονάδων θέρμανσης, των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, των εταιρειών φυσικού αερίου, των ορυχείων άνθρακα και των υδροηλεκτρικών σταθμών έχουν πλήρως ή εν μέρει ιδιωτικοποιηθεί.

Τροφοδοτικό τιμολόγιο για ΑΠΕ (διάρκεια στήριξης) BGN / MWh:
* Άνεμος (12 χρόνια):
<30 kW: 137,98;
30 kW - 200 kW: 128.51;
200 kW - 1 MW: 116,98.
> 1 MW: 95.55
* Solar PV (20 χρόνια):
<5 kW: 211.81;
5 kW - 30 kW: 203,97;
30 kW - 200 kW: 169.12;
200 kW - 1 MW: 144,68.
* Βιομάζα (20 χρόνια):
Απορρίμματα ξύλου: 222-250;
Αγροτικά απόβλητα: 176,96;
Ενεργειακές καλλιέργειες: 164,48.
* Βιοαέριο (15 χρόνια):
Φυτ. και ζωικά απόβλ.: 387 - 453;
Οικιακά απόβλητα: 206-225;
Οικιακά λύματα: 89 - 126.
* Υδροηλεκτρ ενέργεια <10 MW 93,69 - 236,92.
6ΑΠΕΤράπεζες* Χορήγηση δανείου της ΕΤΑΑ (μέσω UniCredit Bulbank) για δανεισμό ιδιωτικών βιομηχανικών εταιρειών για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης και μικρών ΑΠΕ.
* Μέσω της πιστωτικής γραμμής REECL ΙΙ (Residential Energy Efficiency Credit Line, Διαδικτυακή σελίδα: http://www.reecl.org/indexen.php) συνολικού ύψους €40 εκατ., που οργανώθηκε με τη συνεργασία EBRD, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Βουλγαρικής Υπηρεσίας Ενεργειακής Αποδοτικότητας (πλέον Υπηρεσίας Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης – SEDA).
* Τέσσερις εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη βουλγαρική αγορά (CIBank, DSK Bank, ProCredit Bank, Raiffeisenbank Bulgaria), λειτουργούν ως χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι στο πλαίσιο του προγράμματος, χορηγώντας δάνεια σε ιδιώτες ιδιοκτήτες και ενώσεις ιδιοκτητών, με σκοπό τη χρηματοδότηση επιλέξιμων «σχεδίων ΕΞΕ». Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου χορηγείται επιπλέον απευθείας ενίσχυση, που καλύπτει έως το 35% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Η παρεχόμενη στο πλαίσιο της εν λόγω πιστωτικής γραμμής χρηματοδοτική υποστήριξη καθίσταται δυνατή μέσω του KIDSF (Kozloduy International Support Decommissioning Fund). Έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από το 53.000 σχέδια συνολικής αξίας περίπου €97 εκατ.
* Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του οποίου επιμέρους δράσεις (άξονας 3: «Ενεργειακή αποδοτικότητα και επάρκεια πόρων για τις επιχειρήσεις» προϋπολογισμού € 264 εκατ. για την προγραμματική περίοδο 2014–2020) αφορούν στην υποστήριξη μέτρων ΕΞΕ και ΑΠΕ (http://www.opcompetitiveness.bg/index.php?lid=2).
* Μέσω του Προγράμματος «Ενεργειακής Ανακαίνισης Βουλγαρικών Κατοικιών» που εγκαινίασε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων στο πλαίσιο του κοινοτικά υποστηριζόμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακή Ανάπτυξη». Τα σχετικά κονδύλια ανέρχονται σε περίπου €26 εκατ., ενώ δικαιούχοι είναι ενώσεις ιδιοκτητών. Μέσω του προγράμματος, που καλύπτει 36 αστικές ζώνες, χορηγείται στο δικαιούχο ιδιοκτήτη απευθείας ενίσχυση έως το 50% του προϋπολογισμού ενεργειακής ανακαίνισης του κτίσματος, ενώ χρηματοδοτούνται πλήρως και οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και έλεγχοι ενεργειακής αποδοτικότητας (http://mrrb.government.bg/?lang=bg&do=ispa).
* Μέσω του κοινοτικά υποστηριζόμενου Προγράμματος «Γεωργική Ανάπτυξη», για τα επιμέρους μέτρα και αρμόδιο είναι το αρμόδιο Κρατικό Ταμείο Γεωργίας της Βουλγαρίας. (http://www.dfz.bg/en/).
* Μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου ELENA (European Local Energy Assistance) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) (http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm).
7Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΕταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)Οι ESCO στη Βουλγαρία παρέχουν ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων σχεδιασμών και υλοποίησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, παραγωγής ενέργειας και θερμότητας και ενεργειακού εφοδιασμού.
* Οι ESCO μπορούν να προσφέρουν δική τους χρηματοδότηση ή να διαρθρώσουν χρηματοδότηση από τρίτους. Οι επιχειρήσεις ESCO πληρώνονται συχνά για τις υπηρεσίες τους από πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά είναι επίσης δυνατές και άλλες ρυθμίσεις σχετικά με τις υπηρεσίες.
8Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΤράπεζεςΗ ΕΤΑΑ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) υποστηρίζει τις βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό τομέα με δάνειο προς την Τράπεζα DSK για τη χορήγηση δανείων σε ιδιώτες και ενώσεις ιδιοκτητών διαμερισμάτων με στόχο την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
* Δημιουργήθηκε το «ταμείο ενεργειακής ασφάλειας», στο οποίο όλοι οι παραγωγοί και έμποροι H/E θα πρέπει να καταβάλουν το 5% των εσόδων τους.
* Στο μέλλον, το ταμείο αναμένεται να αποζημιώνει τους παραγωγούς για τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της προνομιακής τιμής.