Κατηγορία Δεδομένο Τιμή
1ΓενικάΠληθωρισμός (2016)-1,1%
2ΓενικάΑνεργία (2016)6,70%
3ΓενικάΔείκτες Ανάπτυξης (2016)27
4ΓενικάΦορολογίαΕταιρικός φόρος εισοδήματος 16%
5ΑΠΕFeed- In Tariff - FIT* Προωθείται από ένα σύστημα ποσοστώσεων. Το καθεστώς οικονομικής στήριξης των νέων εγκαταστάσεων έπαψε να ισχύει την 31/12/2016. Μετά το 2014, υπήρξε μεγάλη δυσαρέσκεια για την ανάπτυξη της αγοράς ΑΠΕ, λόγω των μεγάλων οικονομικών ζημιών των παραγωγών.
* Στην Ρουμανία οι ΑΠΕ ενισχύονται μέσω του συστήματος των πράσινων πιστοποιητικών – green certificates, το οποίο ισχύει από τα μέσα της δεκαετίας 2000. Ειδικότερα με τον ν.220/2008 οι πάροχοι Η/Ε σε πελάτες, είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν (από τους παραγωγούς ΑΠΕ) και να πουλάνε (στους τελικούς πελάτες) συγκεκριμένο αριθμό πιστοποιητικών. Για παράδειγμα, για το 2015 το ποσοστό των πιστοποιητικών έφτασε τα 0,274 πιστοποιητικά ανά πωλούμενη MWh. Ο νόμος καθόρισε επίσης την ελάχιστη αξία των πράσινων πιστοποιητικών καθώς και τον αριθμό των πιστοποιητικών για κάθε κατηγορία σταθμού ΑΠΕ.
6ΑΠΕΤράπεζες* Το RoSEFF είναι πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 60 εκ. ευρώ που έχει αναπτυχθεί από την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Το RoSEFF παρέχει χρηματοδότηση στις ΜΜΕ για επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα και ΑΠΕ.
7Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΕταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)*ESCO Corporation -ESCO International; Esco Technologies Inc; green Growth energy services; IGW Srl; vireo energy financial services; Lubretec bvba; AQYLON; Fourdeg (ESTA); GPEKS; GEO-ENERGY services; Benet Ltd.; Clearpower Ltd.; Asia Carbon Global; Sweco Nederland BV; Osborne Energy Limited; Convert Italia SpA; G2 energy; Fenice Spa; Group EDF; GEOMET Technologies; LLC Carbon Credentials; Vacco; Eagle Filters Ltd.; Crowley Engineering; Enemona JSC; Dulas Ltd.
8Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΤράπεζεςΧορήγηση δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) προς την Banca Transilvania ως μέρος της νέας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης χρηματοδότησης της πράσινης οικονομίας (GEFF) της ΕΤΑΑ για τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων.