Κατηγορία Δεδομένο Τιμή
1ΓενικάΠληθωρισμός (2016)0,6%
2ΓενικάΑνεργία (2016)12,4%
3ΓενικάΔείκτες Ανάπτυξης (2016)23
4ΓενικάΦορολογίαΕταιρικός φόρος εισοδήματος 17% για τα πρώτα 15.000 ευρώ και 21% στη συνέχεια.
* Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν τον κορμό της πορτογαλικής επιχειρηματικότητας, αντιπροσωπεύοντας το 90% του συνόλου των πορτογαλικών επιχειρήσεων. Ο ρόλος τους στην πορτογαλική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο ως προς την διατήρηση/δημιουργία απασχόλησης, όσο και ως προς την συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την εισαγωγή καινοτομιών, χάρις στην ευελιξία που εγγενώς έχουν λόγω μεγέθους. Η κρίση χρέους που αντιμετωπίζει η Πορτογαλία τα τελευταία χρόνια είχε άμεση και δραματική επίπτωση στην ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το σημαντικότερο πρόβλημα των οποίων (ακόμα και των πλέον υγιών) ήταν και εξακολουθεί να είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, η πορτογαλική κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα πλέγμα μηχανισμών για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ρευστότητας και της εξωστρέφειάς τους, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (FEDER) και το Ταμείο Συνοχής.
5ΑΠΕFeed- In Tariff - FITΤροφοδοτικό τιμολόγιο για ΑΠΕ (διάρκεια στήριξης) € / MWh:
* Φ/Β (15 χρόνια): 106.
* Όλες οι άλλες τεχνολ. ΑΠΕ: 159.
6ΑΠΕΤράπεζεςΗ Πορτογαλική κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητα από το 2013 την μεταρρύθμιση του καθεστώτος φορολόγησης νομικών προσώπων, προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των πορτογαλικών επιχειρήσεων και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Το αναθεωρημένο καθεστώς φορολόγησης των επιχειρήσεων μείωσε τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή από 25 σε 23% το 2014, ενώ το 2015 ο συντελεστής μειώθηκε περαιτέρω σε 21%.
7Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΕταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)Μέχρι το τέλος του 2013, ο αριθμός των επιχειρήσεων ESCO που λειτουργούσαν ήταν μεταξύ 15 και 20. Ωστόσο, περιρισσότερες από 100 εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στην επίσημη βάση δεδομένων DGEG. Αυτή η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε το 2011, χρησιμοποιείται από εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν συμβάσεις ενεργειακών επιδόσεων (EPC) με την κεντρική κυβέρνηση και να υποβάλουν αίτηση για το σύστημα προεπιλογής στο οποίο πρέπει να καταχωρηθούν οι ESCO.
8Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΤράπεζεςΔάνειο της CEB (Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης), με τη μορφή μηχανισμού συγχρηματοδότησης της ΕΕ (ECF), θα συγχρηματοδοτήσει επιλέξιμες επενδύσεις μαζί με τα ευρωπαϊκά ταμεία διαρθρωτικών ταμείων και επενδύσεων, την ΕΤΕπ και τις εμπορικές τράπεζες, για τη χρηματοδότηση της ανανέωσης των πόλεων και της προστασίας του περιβάλλοντος στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία είναι μέλος της CEB από το 1976.